Kommer regeringen göra Sverige mer attraktivt som sjöfartsnation?

Riksdagsledamoten Hampus Hagman har fått sin skriftliga fråga ”Är ministern och regeringen beredda att göra förenklingar i skattesystemen som gör Sverige mer attraktivt som sjöfartsnation?” besvarad av finansministern Magdalena Andersson.

Finansministern skriver bland annat att den svenska sjöfarten är mycket viktig, men att förenklingar i tonnageskattesystemet först kan bli aktuellt om några år efter att en utvärdering genomförts.

– En stärkt svensk sjöfart utgör ett viktigt verktyg för regeringens ambitioner att öka den svenska exporten till nya tillväxtmarknader, att flytta allt fler långväga godstransporter från lastbil till tåg och sjöfart samt bidra till en minskad klimatpåverkan från transportsektorn. Som angavs när systemet för tonnagebeskattning infördes är sjöfarten en livsnerv för Sveriges handel med omvärlden, men ytterst också för Sveriges välstånd samt att omkring 90 procent av Sveriges export och import transporteras någon gång under transportkedjan med fartyg. Det kan konstateras att målsättningen med systemet var att Sverige, i ett internationellt perspektiv, ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring, skriver finansminister Magdalena Andersson bland annat.

– När systemet infördes uttalade regeringen att vi har för avsikt att följa upp och utvärdera effekterna av lagstiftningen. En sådan utvärdering och uppföljning bör dock inte göras förrän systemet har varit i kraft några år. Införandet av systemet med tonnagebeskattning innebar en stor förändring av systemet för beskattning av svensk sjöfart. Eventuella överväganden kring ändringar av stämpelskatten för fartygsinteckningar bör ske med beaktande av vad utvärderingen av denna reform utvisar, skriver Magdalena Andersson.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att en utvärdering bör göras skyndsamt, då vi sedan länge ser vissa specifika hinder för en ökning av antalet svenskflaggade fartyg.

– Vi ser fram emot att en utvärdering görs skyndsamt då det redan gått några år sedan skattesystemet introducerades. Vi konstaterar att en breddning av tonnageskatten skulle vara i linje med politikens uttryckta ambitioner att stärka konkurrenskraften men också att säkerställa tillgången till svenska fartyg. Eftersom vi, inte minst tillsammans med Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, redan identifierat flera förändringar som bör genomföras för att få fler svenskflaggade fartyg hoppas vi att regeringen i närtid kan ta konstruktiva steg framåt i dessa frågor – något som inte minst är av stor vikt för det svenska totalförsvaret. Det är viktigt att se systemet i sin helhet och exempelvis vore det bra för Sverige om den svenska kustsjöfarten kunde ingå i tonnageskattesystemet samt om stämpelskatten kunde ersättas med en stämpelavgift. Om initiativ kommer som leder till framgång inom dessa området kommer det att bidra till en starkare svenskflaggad och svenskkontrollerad flotta, säger Rikard Engström.

Läs hela finansminister Magdalena Anderssons svar här.

Publicerad: 2020-11-26