Infrastrukturministern utesluter inte möjligheten att återkomma med ytterligare åtgärder för sjöfarten

Riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S) har frågat infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om vilka åtgärder regeringen planerar att vidta för en konkurrenskraftig sjöfart.

– Regeringen avser att fortsatt främja överflyttning från vägtransporter till sjöfart och stärka intermodaliteten i transportsystemet. Jag utesluter inte möjligheten att återkomma med ytterligare åtgärder, skriver Tomas Eneroth bland annat i sitt svar.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström välkomnar infrastrukturministerns svar om eventuella åtgärder och ger flera förslag.

– För att Sverige verkligen ska kunna uppfylla regeringens mål om att bli världens första fossilfria världsfärdsland med en permanent utställning inom hållbara transporter ser jag att flera saker behöver åtgärder. För det första behöver Sjöfartsverket få en rimlig anslagsfinansiering så att avgiftsuttaget från handelssjöfarten minskar drastiskt. Dessutom bör avgiftssystemet reformeras så att avgifterna blir miljöstyrande på riktigt. En närliggande fråga rör isbrytningen och där är det helt nödvändigt att de nya isbrytarna finansieras av staten och att även staten står för vinterväghållningen till sjöss, precis som man gör för övriga trafikslag, säger Rikard Engström.

– Ytterligare åtgärder som vi har identifierat tillsammans med fackföreningarna Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen är att ersätta stämpelskatten med en stämpelavgift och bredda tonnageskatten så att fler fartyg kan ingå i systemet, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2021-02-18