Infrastrukturministern svarar på fråga om farledsavgifterna

I svar till Sten Berghedens (M) fråga om farledsavgifterna kan tas bort svarar Tomas Eneroth bland annat att ”Regeringen har ett tydligt mål att flytta gods från vägtransporter till järnväg och sjöfart. Sjöfarten spelar en viktig roll i transportsystemet och bidrar till att både kunna minska transportsektorns klimatpåverkan och för att den svenska exportindustrin ska kunna ha tillgång till kapacitetsstarka godstransporter året runt” och ”Det är Sjöfartsverket som till stora delar bestämmer avgifternas storlek. Sjöfartsverkets avgiftssystem bidrar till att säkerställa ekonomisk stabilitet i verkets ekonomi.”

– Vi är glada över att regeringen har en ambition att öka sjöfarten och att man i vissa avseenden visat konkret handling för att få det att hända. Frågan är dock om det inte är så att frågan om att Sjöfartsverket själva bestämmer avgifterna är en del av problemet. När verket själva bestämmer avgifterna minskas incitamenten att hålla nere verkets kostnader och att avgifterna bidrar till verkets ekonomiska stabilitet. Menar vi allvar med att nyttja Sveriges långa kust bättre så måste syftet med avgifterna vara överflyttning och ekonomin lösas på annat sätt. Forskningen visar att priset är av avgörande betydelse för valet av trafikslag. Att Sjöfartsverkets avgiftsuttag inte är förenligt med de transportpolitiska målen är uppenbart och jag förutsätter att regeringen under mandatperioden justerar Sjöfartsverkets roll och finansiering så att de transportpolitiska målen kan nås , säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2019-02-11