Inflaggningslots ska underlätta för fler svenska fartyg

-Vi vill etablera en så kallad one-stop-shop för inflaggning, det vill säga att en redare bara behöver vända sig till en myndighet i Sverige för att få igång hela processen i alla myndigheter, säger Henrik Tunfors.

-Det är ett välkommet beslut, säger Tryggve Ahlman, Sveriges Redareförening.

-Utflaggningen av fartyg har varit stor under senare år och det här är en unik åtgärd som Transportstyrelsen inför som service till redarna. Det är en bra attityd att det ska vara enkelt att flagga svenskt

Förutom Transportstyrelsen är även flera andra myndigheter involverade vid inflaggning av fartyg, till exempel Skatteverket för beslut om sjöinkomst och Trafikverket som ansvarar för delegationen för sjöfartsstöd.