Incitament för att stimulera miljövänlig handelsflotta efterfrågas

Den moderata riksdagsledamoten Anders Hansson har skrivit en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående farledsavgifterna. Bland annat frågar Anders Hansson, med referens till Gröna Städers rapport om hållbar sjöfart, vilka incitament som finns i dag för att stimulera sjöfarten till att ställa om till en mer miljövänlig flotta, och om ministern avser att se över hur systemet med farleds- och lotsavgifter kan förändras för att uppmuntra till en sådan omställning.

Svensk Sjöfarts vice VD Anders Hermansson menar att det vore rimligt utifrån de politiska målsättningarna att farleds- och lotsavgifterna ses över.

– Sjöfartsverkets samlade avgifter för handelssjöfarten har sedan 2016 ökat med drygt  300 miljoner kronor, något som påverkar såväl svensk industris konkurrenskraft som sjöfartens möjlighet att konkurrera med och avlasta landinfrastrukturen. Svensk Sjöfart och flera andra instanser, däribland Trafikanalys, har flera gånger påpekat att avgiftssystemet dessutom inte leder mot ökad miljöstyrning, utan snarare tvärtom. Miljöincitamenten måste ökas för att skapa förutsättningar för omställningen och möjliggöra investeringar i grön teknik som möter klimatutmaningen. Om man dessutom önskar en överflyttning av gods från land till sjö behöver avgifterna justeras för att ge sådana incitament åt transportköparna, säger Anders Hermansson.

 

– Vi konstaterar att Sjöfartsverket själva bland annat påpekat på att anslagen inte räcker för att myndigheten ska kunna utföra sitt uppdrag och samtidigt styra mot de transportpolitiska målen. Handelssjöfarten får ta kostnader som rimligen borde belasta andra aktörer och det finns anslag som inte räknas upp. Sjöfartsverket har i denna del lämnat ett antal förslag i sin treårsplan som går i rätt riktning och bör genomföras skyndsamt. Men, med betydande investeringar framgent, inte minst för att ersätta en allt åldrande isbrytarflotta och ett önskemål om att skatter och avgifter ska styra mot klimatmålen, behövs sannolikt också en samlad översyn göras för att staka ut en långsiktigt hållbar inriktning, säger Anders Hermansson.

Publicerad: 2019-04-12