Hur ser framtiden ut för svenska sjömän, anställda på nordiskt flaggade fartyg?

Frågan om svenska sjömän som är anställda på nordiskt flaggade fartyg har varit ett stort problem och aktualiserat i och med en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Domen har lett till att ombordpersonal som är bosatt i Sverige men anställd på ett fartyg flaggat i ett annat nordiskt land kan komma att beskattas olika beroende på hur fartyget går, vilket skapar en stor oförutsägbarhet för både rederiet och den enskilde sjömannen. Riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) har därför i en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson (S) tagit upp frågan om ministern avser att vidta några åtgärder för att skapa rimliga och förutsägbara regler för svenska sjömän, anställda på nordiskt flaggade fartyg. Magdalena Andersson menar att den situation som uppstått kommer att få en genomlysning nästa gång avtalet ska förhandlas.

– Förutom de i frågan nämnda bestämmelserna om beskattning av ombordanställda på fartyg i internationell trafik i artikel 15 i det nordiska skatteavtalet, finns det även särskilda bestämmelser i artikel 21 om beskattning av vissa ombordanställda på fartyg verksamma inom oljeindustrin. Därtill finns, kopplat till det nordiska skatteavtalet, det bilaterala så kallade färjeavtalet mellan Sverige och Danmark rörande beskattning av anställda ombord på färjor i reguljär trafik mellan länderna. Detta har skapat en komplex situation som kan komma att behöva ges en allsidig belysning nästa gång det nordiska skatteavtalet ska omförhandlas, skriver Magdalena Andersson.

Svensk Sjöfarts vice VD Anders Hermansson menar att det är av stor vikt att genomlysningen sker skyndsamt.

– Tolkning av avtalet skapar en stor utmaning för rederierna och för den enskilde sjömannen som är den som kommer i kläm i och med den nya tolkningen av skatteavtalet. Att få ordning på detta kan heller inte anstå, då nuvarande tillämpning är behäftad med en betydande rättsosäkerhet för flera av våra medlemsrederiers anställda. Det är därför mycket viktigt att man så snart som möjligt ser till att åstadkomma förutsägbarhet för alla parter som är iblandade, säger Anders Hermansson.

Publicerad: 2021-01-15