Hur och när kommer regeringen agera gällande tonnageskatten?

Den 4 maj beslutade riksdagen om tillkännagivande till regeringen om tonnageskatten och stämpelskatten. Med anledning av tillkännagivandena har riksdagsledamoten Hampus Hagman (KD) ställt en fråga till finansminister Mikael Damberg (S) om hur och när regeringen avser att agera framöver.

– Sveriges ekonomi är liten och exportberoende, och eftersom ungefär 90 procent av alla varor i något skede transporteras till havs är sjöfartsnäringen av stor vikt för vårt land. Det är också viktigt att öka antalet svenskflaggade fartyg, vilket är ett av huvudsyftena med tonnagebeskattningen. Fler svenskflaggade fartyg ger Sverige större tyngd och trovärdighet i IMO (Internationella sjöfartsorganisationen), vilket gör att Sverige kan driva på mer effektivt för kraftfullare miljöregler och för ett bättre sjösäkerhets- och arbetsmiljöarbete. Därtill är en större svenskflaggad handelsflotta nödvändig för att kunna säkerställa de behov som kan finnas i händelse av kris eller krig. Det är därför viktigt att vi har skattesystem som gör det attraktivt att bedriva sjöfartsverksamhet i Sverige och flagga svenskt, skriver Hampus Hagman bland annat.

Frågorna har tidigare identifierats av bland annat fackföreningarna Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen samt branschorganisationen Svensk Sjöfart som mycket viktiga för den svenska sjöfarten och för att öka antalet svenskflaggade fartyg.

– Det är vår förhoppning att finansministern i sitt svar visar på en tydlig plan för hur man planerar att utvärdera tonnageskattesystemet så att de åtgärder som krävs kan genomföras så snart som möjligt. Från branschens sida vet vi redan flera konkreta punkter som behöver justeras och bidrar gärna med inspel som kan leda till betydligt fler svenskflaggade fartyg. Även frågan om stämpelskatten är viktig att se över och ändra så att inte fartyg som skulle kunna bli svenskflaggade hindras samt att inte fartyg med högre klimatprestanda straffas när de vill flagga in, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Läs hela Hampus Hagmans fråga här.

Publicerad: 2022-05-13