Hamneffektivitetsseminarium med fokus på utmaningar och möjligheter

På Svensk Sjöfarts och Skogsindustriernas seminarium var fokus på hamneffektivitet. Johanna Murman och Mervi Karttunen inledde seminariet med att presentera en studie på ämnet.

– Slutsatserna från studien pekar på att hamneffektivitet kan öka genom ökad transparens, ”dygnet-runt-verksamhet” i hamnen och förbättrade farledsavgifter, säger Johanna Murman.

Under paneldiskussionen efter presentationen deltog Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart, Pia Nilsson (S), ledamot i trafikutskottet, Christine Hanefalk, branschef Sveriges Hamnar och Magnus Svensson, VD SCA Logistics & Services. Panelen, som leddes av Karolina Boholm på Skogsindustrierna, såg flera utmaningar och förbättringsmöjligheter.

– Eftersom det kommer en ny lag som kräver ökad transparens är det något vi kan vänta oss inom en snar framtid. Jag tror också att automatisering och digitalisering kommer att få en stor betydelse framöver, säger Christine Hanefalk, branschef på Sveriges Hamnar.

Magnus Svensson på SCA pekade på andra faktorer; skillnader mellan hamnstorlek och lotssystemet.

– Om man tittar på kostnadsposterna är det ofta de stora hamnarna dyrare och de små billigare; de små hamnarna är dessutom ofta flexiblare. Ofta är det större skillnader mellan små och stora hamnar än mellan länder. Studien har en stor poäng i att hamnar är en stor fråga om man önskar överförflyttning. Stora hamnar passar dock inte så bra för överförflyttning till short-seas. Vill man ha mer av den varan bör man satsa på ett nät med mindre hamnar med lägre kostnader och som är närmare start- och slutpunkterna. Det krävs också en förändring av lotssystemet. Lotsavgifterna är avskräckande, men det finns också en lotsbrist idag och det behövs en teknisk utveckling på lotssidan, säger Magnus Svensson.

Riksdagsledamoten Pia Nilsson menade att det är viktigt att se på helheten för att öka effektiviteten.

– Vi pratar mycket om farledsavgifter, men det är också viktigt att diskutera hamnavgifter och andra statliga avgifter. Jag efterfrågar mer samarbete, och det gör även infrastrukturministern som samlade hamnarna för ett möte under våren. Delar av godsstrategin kommer förhoppningsvis stimulera en överförflyttning och det kanske behövs mer än Eca-bonus, säger Pia Nilsson.

Att man behöver tänka nytt i flera avseenden var något även Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström tryckte på.

– Att lasta av kanske inte bara behöver betyda att en hamn finns närvarande – ibland kanske det räcker med en avlastningsplats. Aven om det finns stordriftsfördelar som man måste utnyttja finns det en effektiviseringspotential i hamnarna och det handlar kanske om vem som hamnarna får direktiv från – vilket är politiken, säger Rikard Engström.

– Vi har aldrig haft så stora infrastruktursatsningar i den nationella planen som man haft nu och då ligger man på 1 % av totalen, vilket säger en del om hur effektiv infrastruktur sjöfarten egentligen är. Logisitiksystemet bör kunna användas på ett smartare sätt, säger Rikard Engström.

En ytterligare punkt som diskuterades av panelen var om Sjöfartsverket bör ingå i Trafikverket.

– Sjöfartsverket är ett affärsverk och kanske bör man fundera både över formen och huruvida myndigheten bör ingå i Trafikverkets tak, säger Pia Nilsson som fick medhåll från Rikard Engström.

– En utredning bör vara ett naturligt första steg – för om det är bättre för sjöfarten eller ej, det är jag inte helt säker på, menade Rikard Engström.

Bullernivåer som hinder för att arbeta på olika tider var ett annat hinder som Pia Nilsson lovade att ta med sig hem.

– Ofta omöjliggör bullernivåerna för hamnar att jobb olika tider på dygnet, något som är ett stort hinder för effektiviteten, säger Magnus Svensson.

Läs hela studien här: Hamneffektivitetsstudie

Publicerad: 2018-06-28