Frukostseminarium med fokus på sjöfartens avgiftsmodeller och miljöstyrning

Riksdagsledamöterna Lars Tysklind (L) och Karin Svensson-Smith (MP) bjöd under torsdagsmorgonen in till frukostseminarium på Sveriges riksdag för att diskutera Sjöfartsverkets avgiftsmodell och miljöstyrning.

Pia Berglund, Vice VD, Svensk Sjöfart, Pia Bergdahl, utredare, Trafikanalys och Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd presenterade sina perspektiv på frågan för de riksdagsledamöter som deltog under mötet, bland annat Boriana Åberg (M), Janine Alm Ericson (MP), Anders Åkesson (C), Suzanne Svensson (S), och Jimmy Ståhl (SD).

– Svensk Sjöfart har i sin klimatfärdplan en nollvision och sjöfarten vill ha en miljöstyrning som gynnar early-movers. Som sektor och näring är vi övertygade om att vi kan bidra till de högt uppsatta miljö- och klimatmålen, men det nya avgiftssystemet motverkar detta och gör att flera av våra mest miljövänliga rederier missgynnas. När det sker är det något som är fundamentalt fel, säger Pia Berglund, vice VD, Svensk Sjöfart.

Pia Bergdahl, utredare på Trafikanalys och utredare för Trafikanalys utredning ”Miljökonsekvensanalys av Sjöfartsverket farledsavgifter” menade att det finns stora brister i det nu beslutade systemet.

– I våra slutsatser ser vi att de ekonomiska incitamenten i modellen blir sannolikt för små och risk finns för utebliven miljöeffekt. Det finns också en risk för överförflyttning av särskilt utsatt trafik och det är svårt att se hur den nya modellen bidrar till målet att flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart. Vår huvudsakliga rekommendation var att inte genomföra det föreslagna avgiftssystemet. Som ett alternativ till detta och för att mildra de negativa effekterna ser vi att man bland annat bör öka tyngdpunkten på de icke-reglerade miljöfaktorerna, öka inslaget av miljödifferentiering och behålla undantaget från farledsavgifter för inrikes transporter på Vänern och Mälaren, säger Pia Bergdahl.

Per Bondemark menade att det nya avgiftssystemet motverkar en överflyttning från väg till sjö.

– Sjöfartens stora problematik just nu rör avgiftshöjningarna som bidrar till att minska sjöfartens attraktivitet och där miljödifferentieringsdelen inte är god nog. Redan vid SECA höjdes kostnaderna med 18 procent jämfört med våra konkurrenter i Europa och farledsavgifterna innebär ytterligare kostnadsökningar för redan konkurrensutsatta branscher. Från politiskt håll borde man sätta ner foten och öka stödet till innovation och utveckling; exempelvis genom att stötta plattformar, säger Per Bondemark.

Riksdagsledamöterna ställde flera frågor till talarna. Bland annat ställde man sig frågande till att Sjöfartsverket trots den stora kritiken beslutat att genomföra det nya systemet och om möjlighet att utveckla modellen och miljöstyrningen tillsammans med hamnarna.

Publicerad: 2017-11-23