Fond för utsläppsfri sjöfart ska uppnå nettonollmålet

Den internationella redareföreningen International Chamber of Shipping (ICS) har tillsammans med Liberia lämnat in ett detaljerat förslag till FN:s sjöfartsorganisation International Maritime Organization (IMO) om en fond för utsläppsfri sjöfart. Syftet är att nå den globala sjöfartens nettonollmål senast 2050.

Fonden kommer att ge incitament till snabbare produktion och användning av marina bränslen och tekniker utan växthusgasutsläpp. Rederiföreningar över hela världen har enats om att föreslå obligatoriska avgifter baserat på fartygens utsläpp. Syftet med fonden är att samla in flera miljarder dollar årligen till den gröna omställningen samt att stödja utvecklingsländernas insatser.

Förslaget har redan fått stöd av Liberia, världens största flaggstat mätt i bruttotonnage, och innehåller en struktur för transparens och ansvar för hur de summor som samlas in ska användas. IMO:s medlemsstater uppmanas att godkänna förslaget, för att uppfylla åtagandet om att anta en prissättningsmekanism för växthusgasutsläpp inom sjöfarten till år 2025.

– Övergången till nettonollsjöfart måste vara global, annars kommer det inte att lyckas. En global prissättningsmekanism för växthusgaser för sjöfarten behöver beslutas om nästa år för att minska riskerna vid investeringar i marina bränslen med låga eller noll växthusgaser och för att tillhandahålla miljarder dollar i medel för att stödja utvecklingsländerna i deras omställning, säger Guy Platten, ICS:s generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Fredrik Larsson, ansvarig för klimatfrågor på Svensk Sjöfart, har aktivt deltagit under flera år i arbetet med att utveckla förslaget.

– Förslaget är nyckelfärdigt och allt som behövs är politisk vilja från regeringarna att godkänna och anta denna ändamålsenliga lösning snabbt och effektivt i MARPOL, som är den internationella konventionen om förhindrande av föroreningar från fartyg, säger han.

Enligt förslaget kommer avgiften från fartyg per ton utsläppt CO2 att användas för att minska det betydande kostnadsgapet mellan bränslen med noll eller nära noll utsläpp av växthusgaser och traditionell eldningsolja. Det ger fartyg ekonomisk belöning för de växthusgasutsläpp som förhindras genom användning av gröna marina bränslen.

Förslaget kommer att omfatta stöd till produktion av gröna marina bränslen och utbyggnad av ny bunkringsinfrastruktur i utvecklingsländernas hamnar samt stöd till utbildning i säker användning och framdrift av nya typer av bränslen.

Fonden kommer att göra det möjligt för den globala sjöfartsindustrin att börja använda gröna bränslen, även där användningen av växthusgasfria bränslen idag är praktiskt taget noll.

IMO:s medlemsstater kommer att behandla förslaget i mars. Regeringarna i IMO har redan enhälligt åtagit sig att utveckla en prissättningsmekanism för växthusgaser för internationell sjöfart senast 2025. Om de går med på industrins förslag kan det godkännas 2025 och träda i kraft 2027 eller 2028.

Läs hela förslaget på ICS:s webbplats (pdf).

Fakta ICS:

International Chamber of Shipping (ICS) är den internationella redareföreningen. Svensk Sjöfart har varit medlem i ICS sedan den grundades 1921.