FN:s sjöfartsorgan stärker sjöfartens hållbarhet – begränsar globala svavelutsläpp

FN:s sjöfartsorgan IMO och dess skyddskommitté för miljö har den 28 oktober beslutat att från och med år 2020 drastiskt minska utsläppen av svavel från fartyg. Det ska ske genom att begränsa svavelinnehållet i fartygsbränsle till max 0.5 viktprocent från nuvarande nivå om 3.5 procent. Beslutet innebär en drastisk sänkning av sjöfartens utsläpp av svaveloxider vilket kommer att leda till minskad försurning av världshaven och bidra till bättre luftkvalitet.

Beslutet leder till en än mer miljö- och klimatvänlig sjöfart, i linje med FN:s hållbarhetsmål, vilket Föreningen Svensk Sjöfart välkomnar. – Beslutet av IMO att verkställa ett tak på utsläpp av svavel från fartyg oavsett flagg och var de än befinner sig på vår jord är något som vi är mycket glada för, säger Fredrik Larsson, miljöchef på Svensk Sjöfart och som fanns på plats på IMO mötet då beslutet togs. – Sjöfarten kommer nu att bli en än mer hållbar näring än vad den redan är, vilket gynnar branschens utveckling och framtid.

Sedan tidigare gäller krav motsvarande max 0.1% svavelinnehåll i bränslet för fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön samt i Nordamerika. För att möta kraven kan man byta till lågsvavliga marina bränslen, använda alternativa bränslen, exempelvis LNG (flytande naturgas) eller Metanol, eller installera skrubbers som renar avgaserna. Föreningen Svensk Sjöfart anser att beslutet om en reduktion även för den globala sjöfarten är en viktig milstolpe för IMO och visar på organisationens handlingskraft och ansvarstagande för sjöfarten, den marina miljön och människors hälsa.

Kontakt: Fredrik Larsson miljöchef Svensk Sjöfart, 0707 54 35 47