Flera glädjeämnen för sjöfarten i regeringens godsstrategi

Regeringen har lanserat en godsstrategi med flera positiva nyheter för sjöfarten och Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att det finns flera förslag som bör kunna öka sjöfartens konkurrenskraft.

– Vi gläds särskilt åt det faktum att många av förslagen tycks beaktat det budskap som Svensk Sjöfart och Blå Tillväxt, men också många politiker som inte är i regeringsställning, fört fram. Detta borgar för god möjlighet att se förslagen och initiativen förverkligade under nästkommande mandatperiod oavsett hur regeringen då sätts samman. Sjöfart, logistik och det hållbara samhället är för viktiga för Sverige för att vara partipolitik varför vi är mycket glada åt denna ansats, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Bland glädjeämnena märks bland annat Trafikanalys uppdrag att se över de samlade avgiftsuttagen, inrättandet av en nationell samordnare för inlands- och kustsjöfart, inflaggningsportalen, inrättandet av godstransportråd. Svensk Sjöfart har också länge efterfrågat möjligheten om att ge förhandsbesked för om ett svenskflaggat fartyg kan förväntas omfattas av nettomodellen eller inte. Det har förvånat oss att denna relativt enkla möjlighet dragit ut på tiden. Det är därför positivt att vi nu ser att steg tas för att förverkliga en sådan möjlighet, säger Rikard Engström.

– Att också stimulera ett effektivare användande av transportsystemets resurser genom en ”omlastningspeng” skickar inte minst en viktig signal till transportköpare, hamnar och terminaler. Denna signal kan, i kombination med andra åtgärder, visa sig vara mycket bra. Emellertid bör man vara medveten om att ett icke monetärt incitament också kan vara av stor vikt, säger Rikard Engström.

Rikard Engström menar att godsstrategin i sin helhet är mycket bra och för att säkerställa att strategin blir verklighet menar han att det är nödvändigt att en handlingsplan skrivs – ett sjöfartsråd skulle kunna få stor betydelse i ett sådant arbete.

– Vi har en förhoppning om att en viktig följd av strategin, oavsett vilken regering vi har efter valet, blir att den mynnar ut i en konkret handlingsplan som inte minst fokuserar hur man ska kunna vässa de politiska verktygen inom området – det skulle vara att ge relevanta myndigheter tydliga uppdrag och förutsättningar för att verka för att de politiska målen nås. Det av Blå Tillväxt föreslagna sjöfartsrådet skulle vara ett utmärkt forum för ett sådant arbete. Då går vi från förhoppning, ord till handling. Det innefattar en rad olika aktiviteter som måste vara tidsatta och torde täcka relativt skilda områden som myndighetsuppdrag, regeljusteringar med mera. Till detta bör naturligtvis en monetär dimension kopplas. säger Rikard Engström.

– Vi hoppas också att den ambition gällande tonnageskatten man vid andra tillfällen visat, och som i viss mån indikeras i strategin, om att man öppnar för en översyn av tonnageskattesystemet blir än tydligare. Det är en avgörande faktor för fler inflaggningar och för ökat nyttjande av sjöfarten för att avlasta landinfrastrukturen att även det kustnära segmentet omfattas av tonnageskatten. Föreningen Svensk Sjöfart och de andra parterna i Blå Tillväxt, SEKO Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, har länge tryckt på behovet av att göra tonnageskatt mer inkluderande och vi förutsätter att de politiska ambitionerna finns för detta, säger Rikard Engström.

Läs mer här.

Publicerad: 2018-06-28