Flera förslag från riksdagspolitikerna för grön innovation inom sjöfarten

Vad vill riksdagspartierna göra för att stärka arbetet med grön innovation? Detta diskuterades under den tredje delen av Svensk Sjöfarts och SMTF:s webinarserie på temat. Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson menade att det finns mycket åtgärder som branschen ser behov av för att stärka arbetet med grön innovation.

– Sverige är en import och exportberoende nation och sjöfarten är ryggraden för att detta ska vara möjligt och transporterna är jätteviktiga för oss. En utmaning är dock klimatomställningen och alla behöver göra sin del för att klara av omställningen. Vi behöver göra vår del och jobba med detta och det har en stor potential då vi i Sverige ligger långt framme. Från Svensk Sjöfarts sida tog vi inför sommaren fram en agenda med ett antal förslag för att stärka konkurrenskraften och ställa om. En reform för grön och smart sjöfart är viktigt och detta behöver adresseras. Tillgång till finansiering behövs då fartyg är dyra. De åtgärder som vidtagits med EKN och riksgälden är bra men det finns ytterligare viktiga frågor. Ett annat förslag är att införa ett sjöfartskliv, öka produktion av alternativa drivmedel och genomföra en sjöfarts- och industrisatsning för grön, säker och smart sjöfart, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Riksdagsledamöterna gav flera förslag på hur förnybara och fossilfria drivmedel kan öka, bland annat forskning och innovation.

– Forskningen och att utveckla den, men också stötta de företag som tar fram nya innovationer och hjälpa dem på traven. En av de viktigaste delarna för de alternativa drivmedlen är tillgången till elektricitet och att vi satsar på det. Då tror jag att det viktigaste att vi satsar på bredden som vi kan ha i Sverige. Det kan vara vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och solkraft, säger Mattias Ottosson (S).

– Det är en uppsjö av grejer vi måste göra. Tillgången på el är viktigt. Men man får inte heller glömma att innovation ger möjlighet till nytänk och vi har exempelvis Wallenius Wilhelmsen som sätter segel på sina fartyg och det är också sådan teknik som är miljövänlig. Det viktigaste är att vi har svensk flagg på våra fartyg och gör om reglerna så att vi faktiskt har svenska fartyg, säger Jimmy Ståhl (SD).

– Det finns otroligt mycket att göra. Från Moderaternas sida har vi under en lång tid lyft tillgången på landström i hamnar som viktig och vikten av storskalig tillgång till vätgas och elektrifiering av hamnar. Något av det allra viktigaste är att vi har tillgång till el och vi driver på för att bygga ut vår kärnkraft. Vi vill också göra en översyn av sjöfartens ekonomiska styrmedel. Ett exempel på detta är stämpelskatten som missgynnar rederier som satsar på nya och ofta dyra innovationer, säger Johanna Rantsi (M).

– Jag tänker att vi måste vara realistiska vad som går att göra här och nu istället för att satsa på kärnkraftverk som tar 10 eller 20 år att bygga. Vi vill se statlig investeringsteknik för ny teknik och innovationer eftersom sjöfarten inte landat i vad som fungerar bäst till sjöss. Jag vill också se en stimulans för investeringar i teknik som minskar fartygens utsläpp av växthusgaser och där skulle vi vilja se att staten och näringen går in och skapar en koldioxidfond, säger Linda Westerlund Snecker (V).

– Det viktigaste är att vi får fram elproduktion och det är ingen fantasi att vi kan få mer kärnkraft även om det inte är en quick fix. Det är viktigt att även få till fler alternativ till vår svenska flagga och vi får inte flagga ut mer nu, det måste finnas mer sjöfart i landet med tanke på exempelvis beredskapen, säger Magnus Oscarsson (KD).

– Det är så att sjöfarten är avgörande för alla transporter som behövs både inom landet och runtom i världen, detta är något som vi verkligen måste satsa på. När vi gör det så är helt avgörande forskning och vi måste ha mer forskning för att få en flotta som är energisnål och kan ta sig fram på ett bättre sätt. Det vi ser nu är möjligheten till nya bränslen, de är intressanta då dessa är lagringsbara och om vi ska göra något så bör vi få till vindkraften som är planerad för den kan ge mycket energi på kort tid, säger Daniel Helldén (MP).

– Det är enorma mängder el som behövs för att kunna ersätta den energi som behövs. Vi måste skapa grunden för att skapa omställningen och då måste vi satsa på kärnkraft, vindkraft och solenergi och ha kvar vattenkraften. Det är plattformen som vi måste skapa för att kunna göra den enorma omställningen. Sedan är det viktigt med hubbarna som ni nämner och att det finns landström. Den stora utmaningen är att skapa alla flytande bränslen, säger Helena Gellerman (L).

– Man säger ibland att godset inte har någon rösträtt och det ligger kanske något i det att vi behöver se till att det blir en prioriterad fråga. Vi har en hel del att göra gällande kompetens och forskning. Det är oerhört viktigt att sjöfarten får ett antal olika bränslen framöver och att man tittar över de styrmedel som finns för innovation och produktion. Sjöfarten är ett föredöme med färdplanen och det man tagit fram så det är upp till bevis för oss helt enkelt, säger Ulrika Heie (C).

Se hela seminariet här.

Publicerad: 2023-02-17