EU:s ministrar skriver deklaration för vattenburna transporter

Under High Level Maritime Ministerial Conference, då all EU:s transportministrar träffades och diskuterade sjöfart, publicerades deklarationen “Towards a carbon-neutral, zero accidents, automated and competitive EU Waterborne Transport Sector”. Den visar både på utmaningar och att transportministrarna ser industrins ambitioner gällande hållbarhetsfrågorna.

– Manifestet visar tydligt att ministrarna lägger stor vikt vid den europeiska sjöfartssektorns konkurrenskraft, med tanke på den centrala och strategiska roll den spelar i EU: s ekonomi, global handel och den gemensamma marknaden, säger Martin Dorsman, generalsekreterare för den europeiska redareföreningen ECSA i ett pressmeddelande.

Svensk Sjöfart menar att många delar i själva rapporten visar på en stor förståelse för sjöfarten. Bland annat lyfts förslag om EU Green Deal. Inom sjöfarten sker ett ambitiöst arbete för att bidra till lösningar på hållbarhetsutmaningen.

– Vi välkomnar deklarationen och tycker att det är positivt att transportministrarna visar stöd för IMO:s strategi gällande klimatfrågan, samtidigt är det glädjande att transportministrarna visar stor förståelse för sjöfartens centrala roll för handel, tillväxt och vikten av att säkerställa den europeiska sjöfartens konkurrenskraft och fastställa de nödvändiga förutsättningarna för sjöfarten. I deklarationen lyfts även att EU står inför en utmaning när det gäller handelshinder och orättvisa globala handelsvillkor, och ministrarna trycker på behovet av mer samordnade åtgärder för att skydda EU:s maritima intressen, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Svensk Sjöfart.

Andra ämnen som lyfts i rapporten är digital transformation och kompetens samt utbildning för framtida sjöfolk och inre navigationsarbete.

– Det är också nödvändigt att stödja mer forskning inom bland annat alternativa bränslen, infrastruktur och utveckling mot nollutsläppsfartyg; något som lyfts mycket tydligt. Även områden som cybersäkerhet berörs, vilket är något som vi på Svensk Sjöfart också arbetar mycket med. Gällande kompetens och utveckling är det framförallt arbetet kring goda arbetsförhållanden och sociala villkor i fokus, men även den översyn som väntas av STCW, säger Suzanne Green.

Publicerad: 2020-03-16