Energimyndigheten utlyser 15 miljoner för energieffektivisering av sjötransportsystemet

Energimyndighetens har ansvaret att ställa om Sveriges energisystem till att bli mer ekonomiskt och miljömässigt hållbart samt att sörja för en trygg energiförsörjning. Inom ramen för detta lanserades förra året ett forskningsprogram med fokus på sjötransporter och nyligen öppnade den andra utlysningen inom programmet, om 15 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 28 augusti 2019.

Syftet är att stödja nya radikala innovationer i form av exempelvis tekniska lösningar, arbetssätt, tjänster, affärsmodeller, logistiklösningar med mera.

Den 28 maj arrangerades ett informationsmöte om den nya utlysningen vid vilket Magnus Henke presenterade utlysningen närmare.

– Ambitionen med programmet är att ta ett helhetsgrepp om frågor som rör forskning, innovation och utveckling inom sjöfarten och koordinera våra insatser. Vidare vill vi synliggöra våra satsningar och attrahera nya aktörer. Det finns exempelvis ett stort antal företag som utvecklar tekniska lösningar för sjöfarten, men som kanske inte primärt ses som marintekniska företag. Vi vill nå även dessa och att bidra till ökad samverkan för hållbar sjöfart, säger Magnus Henke.

Vidare presenterade Magnus Henke erfarenheter och resultat från den första utlysningen inom programmet som gjordes 2018. Då inkom totalt 24 ansökningar, av vilka endast en koordinerades från ett företag och övriga från akademi och institut. Energimyndigheten pekar tydligt på att projekt i större utsträckning behöver involvera behovsägare och slutanvändare i någon form.

– I föregående utlysning var projekten allt för sällan drivna av industrins behov och vi efterlyser större företagsdeltagande. Skälen är att företag är i stor utsträckning de aktörer som har möjlighet att föra ut resultaten på marknaden. En balans behövs mellan projekt som syftar till att bygga kompetens och öka kunskapsmassan och projekt som rör utveckling och demonstration av teknik, vilket behöver kunna föras vidare av någon aktör, säger Magnus Henke.

Under mötet lyftes bland annat frågor om hur Energimyndigheten bedömer projekt med stort deltagande från kravställare och behovsägare, men som koordineras av ett institut eller en högskola, samt hur möjligheten till medfinansiering i olika grad påverkas om det istället är ett företag som koordinerar projektet, då företag kan få lägre grad av stöd än exempelvis en högskola. Anders Johansson förklarade att i respektive projekt bedöms finansieringsgraden per arbetspaket och deltagare, vilket innebär att även om de delar som genomförs inom exempelvis ett stort företag enbart kan medfinansieras upp till 25% kan andra delar som genomförs av exempelvis ett institut eller högskola finansieras till en högre grad.

Energimyndigheten var även tydliga med att intressenter är varmt välkomna att kontakta handläggare för programmet för att diskutera, gärna tidigt i processen. Exempel på frågor som kan lyftas innan ansökan färdigställs kan vara om projektet vinner på att delas upp i etapper, hur energirelevansen förklaras så att en person som inte är insatt i projektet kan förstå det, beskrivning om vad som är det nya i projektet i relation till vad som redan är känt och frågor om stödnivåer för olika arbetspaket.

Vid informationsmötet deltog bland annat Suzanne Green från Svensk Sjöfart.

– Det är tydligt att Energimyndigheten vill att programmet ska leda till verkliga resultat, vilket är glädjande. Det kan vara en utmaning för ett företag, som ofta har begränsad sällan har forskning- och utvecklingsprojekt med offentlig medfinansiering som en naturlig del av verksamheten, att bygga etablera ett projekt med identifiering av aktörer, formulering av ansökan och administration kring rapportering. Samtidigt är det en stor möjlighet som kan ge positiva effekter såväl för enskilda företags utveckling och konkurrenskraft som för branschen och landet i stort. Här kan vi som branschorganisation, direkt och genom de plattformar som industrin etablerat, stötta och hitta vägar vidare för att företagens behov och idéer ska kunna realiseras, säger Suzanne Green.

Utlysningen riktar sig till projekt som adresserar en eller flera av följande områden:

  • Energieffektiva fartyg – Insatser inom området kan gälla åtgärder för att reducera såväl fartygs fossila energianvändning för framdrift som för interna system. Olika typer av åtgärder för att förbättra den interna driften via automatisering, digitalisering, förändrade beteenden/arbetssätt eller förbättrade processer kan även ingå i programmet.
  • Anpassning till förnybar energi – Detta kan gälla anpassning av driv och hjälpsystem till drift med förnybara drivmedel. Eldrift ingår även i denna kategori.
  • Operationell verksamhet och system – Exempel på operationella åtgärder är ökat kapacitetsutnyttjande ombord, sänkt fart, ruttplanering och effektivt körsätt samt affärsmodeller mellan rederi och lastägare.

 

Utlysningen vänder sig i första hand till företag som verkar inom sjöfartssektorn och i andra hand till högskolor, universitet, forskningsinstitut och offentlig sektor. Sista ansökningsdag är den 28 augusti 2019.

Mer information i form av bland annat fullständig utlysningstext och ansökningshandlingar finns tillgängligt via Energimyndighetens hemsida.

 

Publicerad: 2019-05-28