En Blå Skatt ger svensk sjöfart en framtid

Dock motverkas skattens syfte av förslaget till finansiering; att minska sjöfartsstödet med c:a 40 miljoner kronor. Det är onödigt, den blå skatten kommer att finansiera sig självt genom ökade skatteintäkter och andra samhällsvinster, uppskattade till 13 miljarder kronor.

Efter minst 15 års diskussion och utredande finns äntligen ett förslag till tonnageskatt i för svensk sjöfart.

– Med uppdraget att skapa ett system som stärker den svenska sjöfartens konkurrenskraft och bryter trenden av utflaggning till våra grannländer har utredningen skapat ett stabilt, bra och långsiktigt förslag, säger Pia Berglund Sveriges Redarförening.

När skatten införs kommer fler fartyg att flaggas in till Sverige, vilket kommer att ge ökade skatteintäkter som inom kort tid kommer att bidra till systemets finansiering. Till detta kan läggas den mängd övriga positiva skatteeffekter som tonnageskatten får för samhällsekonomin.

Tonnageskatten – den blå skatten – ger ekonomiska intäkter och mervärden tämligen omgående. Den relativt lilla summa som den blå skatten kostar, ca 40 miljoner, vägs mer än väl upp av den ökande intäkten som uppskattas till omkring 13 miljarder i ökad BNP.

– Det handlar om mervärden i form av forskning och innovation som svensk sjöfart genererar. Fler företag kommer att investera i Sveriges världsledande och högteknologiska maritima industri, säger Kenny Reinhold ordförande i SEKO Sjöfolk.

– Det innebär många fler jobb och bygger ledande kompetens som starkt bidrar till svensk ekonomisk tillväxt, fortsätter Kenny.

Att sjöfarten bidrar till klimatomställningen är en ytterligare samhällsvinst som underlättar för Sverige att nå miljömålen. Godstransporter i låga hastigheter till sjöss ger mindre klimatpåverkan än vägtransporter.

– Den blå skatten är en förutsättning för en klimatsmart infrastruktursatsning på vattenvägen till, från och i Sverige, säger Christer Themnér, vd Sjöbefälsföreningen.

De positiva effekterna av skatten motverkas dock av finansieringen. Ett minskat sjöfartsstöd drabbar fler rederier än de som kan ta del av vinsterna med tonnageskatt. En orimlig konsekvens som ger de fartyg som har störst behov av bemanning (passagerarfartyg och ropax-fartyg) kostnadsökningar vilket gör det omöjligt för dem att konkurrera med övriga länder i Europa.

Sjöfarten betalar idag merparten av sina egna infrastrukturkostnader, jämfört med de andra trafikslagen.

Vi vill att alla politiker ser de möjligheter som en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart kan ge med fler jobb, ökad tillväxt och inte minst för en klimatsmart infrastruktursatsning avslutar Kenny, Pia och Christer gemensamt.

Pia Berglund, vd Sveriges Redareförening

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk

Christer Themnér, vd Sjöbefälsföreningen

FAKTA TONNAGESKATT

Blå skatt, eller ett svenskt tonnageskattesystem, är en frivillig skatt att ansluta sig till. Tonnageskatten är en skatt som möjliggör för rederier att betala i Sverige efter fasta taxor baserade på storleken på fartygen i den av rederiet sysselsatta flottan. Denna storleksberäkning (tonnageinkomst), istället för den faktiska vinsten, beskattas med konventionell bolagsskatt, vilket ger en konkurrenskraftig och överblickbar skatt. Det är ett förutsägbart system som ger en bra kontinuitet för sjöfartsnäringen.