Detta föreslår riksdagsledamöterna gällande sjöfart

Sjöfartsverket, miljö och överflyttning. Så kan man sammanfatta riksdagsledamöternas inspel under den allmänna motionsrundan.

– Det är glädjande att det finns ett stort intresse för sjöfarten och att flera förstår vikten av en stark svensk sjöfart för Sveriges sysselsättning, ekonomi, klimatarbete och försörjningsberedskap. Däremot är de många som missat vad som är kanske det viktigaste att lösa i närtid – sjöfartens näringspolitiska utmaningar. Utan en konkurrenskraftig svensk sjöfart kommer övriga förslag, såsom miljö- och klimatåtgärder, att vara förgäves. Det är viktigt att dessa åtgärder istället går hand i hand så att en hållbar sjöfart kan bidra till Sveriges konkurrenskraft även i framtiden. Vi hoppas framöver få se fler förslag kring tonnageskatten, som behöver utvecklas, sjöfartsstödet, som behöver fungera för alla typer av fartyg och återställas, samt stämpelskatten, som behöver avskaffas, säger Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart.

Bland partiernas motioner återfinns exempelvis Sverigedemokraternas motion som fokuserar helt på sjöfart. Bland annat föreslår Sverigedemokraterna att ett sjöfartsråd inrättas och att miljöstyrande farledsavgifter utreds och att fler fartyg bör ges möjlighet att omfattas av tonnageskatt.

– Svensk sjöfart har fått större tillväxtmöjligheter genom förenklade skatteregler i och med den införda tonnageskatten. Sjöfarten är dock fortsatt hårt konkurrensutsatt och behöver mer likvärdiga villkor i förhållande till andra nationer. Det är därför olyckligt att finansieringen av tonnageskatten delvis tas från sjöfartsstödet, eftersom detta motverkar syftet med tonnageskattesystemet, skriver Jimmy Ståhl m.fl.

Gunilla Svantorp m.fl. (S) föreslår i sin tur att ”vi kraftfullt ska arbeta mot utflaggningen med dess negativa konsekvenser som utgör ett hot mot vår nationella försörjningsförmåga”.

Merparten av partierna lämnar förslag gällande Sjöfartsverkets roll. Moderaterna har tidigare år skrivit flera motioner om sjöfarten där man instämmer med förslagen om tonnageskatt och Sjöfartsverkets roll. I år är det framförallt Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som ger förslag om ökad eller förändrad finansiering av Sjöfartsverket och en översyn av farledsavgifterna.

– För att minska trycket på farledsavgifterna, och därigenom främja en överflyttning av gods till sjöfart, införde den socialdemokratiska regeringen även en klimatkompensation för sjöfarten. Slutligen tillfördes Sjöfartsverket även medel för att påbörja omställningen av den egna fartygsflottan till att bli fossilfri.” Dessa satsningar bör fortsätta. Vi socialdemokrater vill slå vakt om Sjöfartsverkets möjligheter att kunna genomföra investeringar i verkets fartygs- båt- och helikopterflottor, inklusive i nya isbrytare, skriver Gunilla Svantorp (S) m.fl.

– Centerpartiet vill se en bred översyn och förordar en utvecklad bonus malus modell. Vi anser också att Sjöfartsverket brister i sin analys avseende hur höjda farledsavgifter påverkar möjligheten att flytta över gods från lastbil samt räls till sjöfart. Denna kritik är enhällig från Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys och Regelrådet. Vi vill därför att regeringen ger Sjöfartsverket i uppdrag att bättre analysera effekterna av sina befintliga avgifter samt avgiftsförslag samt en utvecklad miljödifferentiering med avseende på dess effekter på överflyttning av gods till sjöfart, skriver Ulrika Heie (C) m.fl.

– Sjöfartsverkets roll och organisation behöver ses över i och med att marknaden förändras. Vår vision är att verket slutligen finansieras genom anslag och i större omfattning än idag fokuserar på att stärka sjöfartens roll. Regeringen har genom ett tillkännagivande fått i uppdrag att utreda hur man kan förändra Sjöfartsverkets finansieringsmodell. Regeringen bör skyndsamt tillsätta utredningen för att möjliggöra en konkurrensstark svensk sjöfart, skriver Jimmy Ståhl (SD) m.fl.

– För en stabil ekonomi i framtiden behöver det statliga finansieringsansvaret bli tydligt och Sjöfartsverket kan inte tvingas enbart förlita sig på osäkra inkomster från sjöfartsavgifter. Dessutom har sjöfarten redan i dag en kraftig konkurrensnackdel jämfört med de skitiga vägtransporterna som betalar väldigt lite för sitt nyttjande av väginfrastrukturen. För att undvika höjningar av farleds- och lotsavgifterna utökar Vänsterpartiet stödet till Sjöfartsverket genom ett nytt anslag som uppgår till 700 miljoner kronor för 2023, skriver Nooshi Dadgostar (V) m.fl.

För miljö och klimatfrågorna föreslår Socialdemokraterna ett introduktionsstöd för nya elektrobränslen. Socialdemokraterna vill även förbjuda utsläpp av skrubbervatten. Även Centerpartiet har flera förslag kopplat till miljö och klimat. Sverigedemokraterna vill exempelvis Sverigedemokraterna att miljöregler bör harmoniseras inom EU:s inre marknad.

– Vi anser att både flyget och sjöfarten ska bära sina miljökostnader och på så sätt stimuleras till energieffektivisering och framställning av förnybara bränslen, skriver Ulrika Heie (C) m.fl.

– Varutransporter förbrukar mindre energi och skapar mindre utsläpp om de kan transporteras på tåg eller båt. Vi vill därför satsa mer på dessa transportslag. En grön hamnstrategi bör tas fram, skriver Daniel Helldén (MP) m.fl.

Överflyttning nämns bland annat i flera motioner från Moderaterna. Boriana Åberg (M) vill samtidigt se en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

– En överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart behöver främjas ytterligare. Som en åtgärd i detta arbete föreslog den socialdemokratiska regeringen en förlängd och breddad ekobonus, skriver Gunilla Svantorp (S) m.fl.

Sjöfartsforskning är ett ytterligare område som nämns. Carina Ståhl (SD) vill exempelvis Sverige ska satsa på färre men smartare strategiska forskningsområden inom sjöfart. Vilka dessa strategiska områden är nämns inte i motionen. SD vill också att miljödifferentieringen av farledsavgifterna ska skapa incitament för ytterligare klimatåtgärder, utan att missgynna sjöfarten som transportslag.

Fakta motioner om sjöfart.

Moderaterna

Sverigedemokraterna

 

Socialdemokraterna

 

Centerpartiet

 

Miljöpartiet

 

Vänsterpartiet

Publicerad: 2022-12-21