Brev till Tomas Eneroth om Sjöfartsverkets helikoptersituation

Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen uppmanar infrastrukturminister Tomas Eneroth att lösa helikoptersituationen på Sjöfartsverket och skriver i ett brev att man är oroade över situationen.

Det torde inte vara någon överraskning att parterna i såväl Föreningen Svensk Sjöfart, SEKO Sjöfolk som Sjöbefälsföreningen, är djupt oroade över Sjöfartsverkets ekonomiska situation. Situationen ha lett till att Sjöfartsverket ökat användaravgifterna den 1/1 2017 samt 1/1 2018 med över 200 miljoner kronor per år. Att detta hämmar möjligheterna att nå de transport- och klimatpolitiska målen är uppenbart och väl framfört. I tillägg till detta kommer den högst alarmerande situationen med Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar. Sjöfartsverket har i sin instruktion ansvaret för sjöräddnings- och flygräddningstjänst inom Sveriges sjö- och luftrum. Problematiken kring helikoptrarna har dessvärre en lång tradition hos Sjöfartsverket. Bekymren rör hela processen från upphandling, tekniska fel och brister till bemanningsrelaterade tvister.

Konsekvensen ställs på sin spets när Sjöfartsverket drar bort helikopterverksamheten som varit stationerad på Gotland men också i andra fall där endast begränsad tillgång till helikopterresurser funnits längs Sveriges kuster. Situationen är högst bekymmersam för handelssjöfarten dels ur perspektivet som hjälpande men också ur perspektivet att man kan behöva hjälp av den verksamhet som man de facto betalar för via Sjöfartsverkets avgifter.

Temporära lösningar på ett permanent problem duger inte. Det finns all anledning att se över möjligheten att bedriva helikopterverksamheten på ett effektivare sätt organisatoriskt såväl som ekonomiskt antingen inom Sjöfartsverket eller under annan huvudman. Man behöver också tydliggöra vad helikoptrarna ska användas till och hur de ska finansieras.

Även om helikoptersituationen inte kunnat avhjälpa den yttersta konsekvensen av den tragiska olycka i Finland nyligen, där två besättningsmän på en lotsbåt förolyckades, aktualiserar det problematiken. Vi vill att regeringen agerar för att situationen ska kunna lösas på ett ekonomiskt och praktiskt rimligt sätt innan det får konsekvenser i form av trafikstörningar eller att allvarliga eller livshotande tillbud inträffar.”

Läs brevet här: Helikoptrar_FSS Seko SjöBef

Publicerad: 2017-12-19