Brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth: ”En långsiktig lösning vad avser Sjöfartsverkets finansiering och avgifter”

Idag har Näringslivets transportråd, Sveriges Skeppsmäklareförening, Transportföretagen och Föreningen Svensk Sjöfart skickat ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth om att regeringen bör säkerställa att Sjöfartsverket har tillräckligt med medel för att inte genomföra avgiftshöjningarna samt att regeringen bör uppdra åt Sjöfartsverket att se över beslutet att höja farleds- och lotsavgifterna 2022.

Parterna önskar även att regeringen bör säkerställa att investering och drift av nya isbrytare helt och hållet finansieras över anslagsmedel, förslagsvis inom ramen för nationell plan. Detta möjliggörs genom justering av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

Regeringen bör också tydliggöra vad som ska finansieras över anslag respektive genom avgifter och att Sjöfartsverket långsiktigt tillförs tillräckligt med anslagsmedel för att bedriva de uppgifter som är tilltänkta att finansieras över anslag.

Dagens industri har publicerat en artikel om brevet där Jenni Ranhagen, VD Näringslivets transportråd och Maria Stockhaus (M) intervjuas.

Läs hela brevet här: 211208 Brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth om en långsiktig lösning vad avser Sjöfartsverkets finansiering och avgifter

Publicerad: 2021-12-08