Blå skatt initiativet mötte Finansdepartementet

Svensk Sjöfart, SEKO Sjöfolk och Sjöbefälen uppvaktade Charlotte Svensson, statssekreterare hos Magdalena Andersson, Finansdepartementet, den 27 maj.

Finansdepartementet lovade en skyndsam hantering av att lägga fram ett lagförslag som innebär ett införande av tonnageskatt som innebär en skattereform för sjöfarten i Sverige.

En rad remissinstanser har tillstyrkt förslaget och departementet lovade h att de skulle beakta dessa synpunkter. Det kommer dock inte vara möjligt med införande redan den 1/1 2016 utan först vid ett senare tillfälle under 2016.

Blå Skatt initiativet fick tillfälle att belysa vikten av ett snabbt införande och framför allt tidiga positiva politiska signaler. Delegationen lyfte den oro som finns runt utredningens finansieringsförslag dvs. att finansiera tonnageskatten genom finansiering via sjöfartsstödet. Det stöder inte heller målet att öka antalet svenskflaggade fartyg.

Något konkret löfte i frågan om finansiering av tonnageskattereformen kunde inte lämnas, utan statssekreteraren hänvisade till kommande budgetförhandlingar.