Barlastvattenkonventionen träder ikraft hösten 2017

Barlastvattenkonventionen uppnådde nu den 8 september nödvändig ratificering för att träda ikraft om ett år, den 8 september 2017, med syfte att förhindra spridning av marina invasiva arter* från fartygs barlastvatten. Konventionen var färdig redan 2004, även om man vid den tidpunkten inte visste om kraven på rening av barlastvatten skulle vara tekniskt möjlig i framtiden.

Svensk Sjöfart välkomnar att konventionen inte längre är föremål för spekulation om dess ikraftträdande, men är oroade över tillgängligheten och pålitligheten av nödvändiga barlastvattenreningssystem.

– Vi ser nu fram emot att IMO verkställer de ändringar i konventionen och dess tillhörande riktlinjer för att säkerställa att konventionen uppfyller sitt syfte, samtidigt som den rent tekniskt men även juridiskt går att efterleva för rederierna och dess fartyg. Dessa ändringar har inte varit möjliga att verkställa tidigare då ändringar i konventionen endast kan göras efter det att konventionen trätt i kraft, säger Fredrik Larsson, miljöchef på Svensk Sjöfart.

– IMO har godkänt ett 60-tal barlastvattenreningssystem men det är allmänt känt och även bekräftat av IMO att flertalet av dessa ej uppfyller de krav som konventionen ställer. Det försätter branschen i en svår situation och vi förutsätter att de redare som redan investerat i och installerat system i god tro, inte kommer att råka i onåd hos myndigheterna, tillägger Fredrik Larsson.

* Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Kontakt: Fredrik Larsson

mobil 0707 – 54 35 47