Avgifter, navigationsstöd från land och digitalt anlöp på Sjöfartsverkets branschråd

Under Sjöfartsverkets branschråd presenterade Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén om senaste nytt och inledde med att ge en överblicksbild över Sjöfartsverket. Generaldirektören berättade bland annat om att Sjöfartsverket genomför en undersökning om hur Sjöfartsverket uppfattats.

– Bland annat ser man det som positivt att vi arbetar med digitaliseringen. Svaren visar att man vill ha förbättrad lotsning då det skapar frustration och man känner otrygghet gällande möjligheterna att få lots, vilket skapar kostnader för sjöfarten. Man säger även att det är svårt att boka lots i rätt ti samt att det är svårt gällande administrationen av Maritime Single Window. Nu arbetar vi för att allt detta ska bli bättre och gällande allmänhetens upplevelse av Sjöfartsverket är myndigheten på femte plats, säger Katarina Norén.

Sjöfarten har drabbats hårt av coronapandemin och Sjöfartsverkets siffror visar att lotsningen minskat med 10 procent, godsvolymerna minskat med 15 procent, passagerarsiffrorna med 60 procent och kryssningarna med 90 procent. Trots detta har Sjöfartsverket aviserat om höjningar av farleds- och lotsavgifterna, något som Katarina Norén kommenterade under branschrådet.

– Sjöfartsverkets styrelse kommer att ta ett nytt beslut om avgiftshöjningar i december. Man har inga löften från regeringen om ytterligare medel, vilket gör att vi behöver föreslå höjningar. Men det är klart att det känns svårt just nu att höja avgifterna. Styrelsen har även beslutat om ett effektiviseringsarbete och man har ett effektiviseringsprogram om 1,5 miljarder kronor till 2027. Vi jobbar även med eMSW, autonom sjömätning, navigationsstöd från land. Vi fortsätter att bygga upp förvaltningen och vi hoppas få medel i och med försvarspropositionen för att säkra upp försvaret, säger Katarina Norén.

 

– Det är ett rejält underskott som Sjöfartsverkets kan visa. Den aktuella situationen påverkas av coronapandemin och det skulle varit nattsvart om vi inte fått 300 MSEK från regeringen. Vår prognos är att vi kommer att använda alla medel. 2021 kommer att bli ett krävt år och man har fortfarande effekter av pandemin och man har inga utfästelser om ytterligare medel som ska mildra effekterna. Sjöfartsverket har såklart ett eget ansvar för att anpassa kostymen för de intäkter man har, säger Magnus Stephansson, direktör styrning och planering.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att avgifterna inte bör höjas och att man inte enbart kan höja kostnader för andra aktörer i transportsystemet för att jämna ut avgiftsuttaget.

– Det är relativa förändringar man vill se gällande avgifter i transportsystemet. Man måste se till att man kompenserar sjöfarten så att man kan nå de politiska målen. Höjer vi avgifter på andra trafikslag gagnar det inte Sverige som land, utan man måste fokusera på att minska kostnader på sjöfartssidan, säger Rikard Engström.

En ytterligare punkt under branschrådet handlade om lotsfrågan.

– Gällande inriktningsförslaget på lotsremissen hade Sjöfartsverket och Transportstyrelsen möte igår och man har lite olika syn på hur tung riskanalysen på farleder ska väga. Vi vill ha ett system som gynnar dem som satsar på god utbildning och på sina befälhavare. Dialogen fortsätter med Transportstyrelsen och vi på Sjöfartsverket menar att det inte går att sjösätta det nya förslaget från januari, säger Katarina Norén.

Publicerad: 2020-11-12