All time low – kompetens och framtidstro väntar

Det svenskflaggade tonnaget och antalet fartyg har minskat år för år under det senaste decenniet som framgår av nedanstående diagram.  Motvinden i Sverige hoppas vi nu ska vända till medvind för de svenska rederiföretagen. Regeringens beslut att införa den för sjöfarten så viktiga skattereformen tonnageskatt är ett steg på vägen.

En nations flaggade tonnage är en tydlig indikator på hur sjöfartsvänligt landets politik har varit och är. Jämfört med de allra flesta jämförbara länder har det svenskflaggade tonnaget varit en dyster redovisning under många år. Den kommande tonnageskatten ger stor tilltro till att Sverige ska kunna behålla och förhoppningsvis öka det svenska tonnaget mätt i antal fartyg och fartygens storlek (mätt i bruttodräktighet, GT). Den relativa konkurrenskraften förbättras då till förmån för Sverige som nation. Det svenskkontrollerade tonnaget har under samma period varit stabilt eller något ökande. Det visar att svenska rederier på den globala marknaden varit innovativa, expansiva och framgångsrika. Frukten av detta har dock inte skördats av Sverige som nation, eftersom konkurrensvillkoren för den svenska sjöfarten inte nått upp till villkoren i övriga Europa.

Trafikanalys bedömer att tonnageskattesystemet kommer leda till en minskad utflaggning men menar att en inflaggning kommer att kräva ytterligare stimulansåtgärder.

Rikard Engström, Svensk Sjöfart

Data: Clarkson Research