26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem för sjöfarten – Svensk Sjöfart kräver ändring

EU-kommissionens förslag om att inkludera sjöfarten i EU:s handel med utsläppsrätter innehåller flera stora brister. Detta konstateras i en rapport av den Bryssel-baserade organisationen Transport & Environment (T&E) som arbetar för renare transporter i Europa. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är oroade över EU-kommissionens förslag som riskerar att få negativa konsekvenser för klimatet.

– Bland annat visar rapporten från T&E att cirka 26 miljoner ton koldioxid årligen utelämnas från systemet. Ungefär lika mycket som Danmarks totala utsläpp år 2020. Enligt rapporten är förslaget ogenomtänkt och ohållbart eftersom det riskerar att försvåra en klimatomställning av sjöfarten, snedvrida konkurrensen samt leda till försämrade sociala villkor för besättningarna ombord. På Svensk Sjöfart är vi, precis som T&E, oroade över att utformningen av förslaget är baserat på godtyckliga och missvisande parametrar som inte har med utsläppen att göra överhuvudtaget, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart.

EU-kommissionens förslag omfattar endast lastfartyg över 5000 bruttoton, vilket är en term som beskriver ett fartygs totala inneslutna volym som i tillägg till lastutrymme även inkluderar besättningens bostads-, fritids- och arbetsutrymmen. Det är alltså inte ett mått på ett fartygs lastkapacitet. EU-kommissionen föreslår även undantag för flera fartygstyper från systemet, bland annat fiskefartyg och servicefartyg till olje- och gasindustrin samt statsfartyg som örlogsfartyg, isbrytare och forskningsfartyg. T&E föreslår i rapporten att undantagen tas bort samt att storleksgränsen minskar till 400 bruttoton i kombination med en utsläppsgräns om 1000 ton koldioxid per år per fartyg.

– Med nuvarande förslag från EU straffar man fartyg med rymliga bostads-, fritids- och arbetsutrymmen och andra inbyggnationer som gjorts ombord för att öka sjösäkerheten och stärka skyddet för den marina miljön. Det är ologiskt och på gränsen till ett bisarrt sätt att basera klimatlagstiftning på. Vår farhåga är att förslaget kommer leda till att fartyg strax över 5000 bruttoton blir utkonkurrerade eller tvingas till ombyggnationer för att komma under gränsen för att inte bli ekonomiskt olönsamma samt att nya fartyg kommer byggas för att hamna under gränsen. Svensk Sjöfart anser att regelverket istället bör konstrueras baserat på fartygs koldioxidutsläpp istället för dess bruttoton, i enlighet med principen om att förorenaren betalar, säger Fredrik Larsson.

Läsa hela rapporten här. 

Lyssna på inslag i Sveriges Radio här.

Publicerad: 2022-01-13