Workshop om styrmedel och lösningar för hur sjöfarten kan minska sina växthusgasutsläpp (endast för medlemmar)

Datum och tid: 5 november kl 10.00-12.00.
Plats: Workshopen sker digitalt i Teams, länk skickas ut till anmälda

Anmälan: Anmälan har stängt. Var vänlig kontakta Suzanne Green för efteranmälan.

Hjärtligt välkomna på en workshop där nya resultat kring alternativa bränslen och framdrivningsteknikers möjligheter presenteras och där ni får bidra med era perspektiv kring hur viktiga olika faktorer är vid utformandet av styrmedel för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten.

Den internationella sjöfartens växthusgasutsläpp ska minska med minst 50% till år 2050. Inom föreningen diskuteras frågorna löpande och för att dela erfarenheter, utveckla positioner och ta fram underlag som kan användas för påverkansarbete och inspel i internationella förhandlingar. Svensk Sjöfart deltar i ett forskningsprojekt tillsammans med Chalmers tekniska högskola och IVL Svenska Miljöinstitutet under namnet ”Vägen mot 50% minskning av växthusgasutsläpp från sjöfart till 2050” som är finansierat av Energimyndigheten.

Tillsammans arrangerar vi nu en andra workshop som syftar till att uppdatera medlemmar på status inom växthusgasfrågan, presentera resultat kopplat till forskningsprojektet hittills och inte minst att låta branschens input bidra till den fortsatta forskningen i projektet.

Er input är värdefull!

Program

10.00 Kort introduktion av projektet och presentationsrunda (Julia Hansson, IVL)

10:10 Aktuellt från ICS och Svensk Sjöfart (Fredrik Larsson/Suzanne Green, Svensk Sjöfart)

10:25 Including maritime transport in the EU Emission Trading System – initial assessment of design and impacts (Anna Mellin/Julia Hansson, IVL)

10:40 Uppdaterad jämförelse av kostnader för alternativa bränslen och framdrivningstekniker (Selma Brynolf, Chalmers)

10:50 Potentialen för ammoniak som sjöfartsbränsle (Julia Hansson, IVL)

11:00 Policy workshop: Olika kriteriers betydelse vid utformandet av styrmedel för minskade växthusgasutsläpp från sjöfarten (Julia Hansson & Selma Brynolf, IVL/Chalmers)

12:00 Slut

Mer om projektet:
”Vägen mot 50% minskning av växthusgasutsläpp från sjöfart till 2050” är ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten där utförarna är Chalmers, IVL och Svensk Sjöfart. Syftet med projektet är att utvärdera tekniska lösningar och styrmedel som har stor potential att bidra till IMO:s mål att minska utsläppen av växthusgaser från sjöfart med minst 50 % till 2050. Projektet avser att ta fram vetenskapligt baserade beslutsunderlag samt visa på vad svensk-anknuten sjöfart kan och behöver göra samt vilka styrmedel som krävs både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Samverkan och kunskapsspridning sker i projektet genom att både akademi och näringsliv deltar och att berörda myndigheter ingår i projektets referensgrupp.