Workshop om CO2 och hur sjöfarten kan möta målet om minst 50% reduktion av växthusgasutsläpp (ENDAST FÖR MEDLEMMAR)

Datum och tid: 7 november kl 10.00-14.00. Lunch ingår.

Plats: Rum 520, våning 5, hus Jupiter, ingång från Hörselgången 5, Chalmers Lindholmen, Göteborg (se karta nedan)

Anmälan: Seminariet är endast för Svensk Sjöfarts medlemmar, anmälan krävs och sista anmälningsdag är 30 oktober

Hjärtligt välkomna på workshop om hur sjöfarten ska nå IMO:s mål om minskade växthusgasutsläpp. IMO beslutade våren 2018 att den internationella sjöfartens växthusgasutsläpp ska minska med minst 50% till år 2050. Svensk Sjöfart arrangerade i augusti 2018 en medlemsworkshop där IMO:s initiala strategi för att reducera växthusgasutsläpp behandlades. Där diskuterades olika förslag om åtgärder och policy för att möta dessa mål, huruvida de fyller sitt syfte och vilka konsekvenser olika åtgärder kan resultera i. Utifrån denna workshop samt löpande arbete inom bland annat Svensk Sjöfarts miljökommitté har föreningens gemensamma positioner och inspel i internationella förhandlingar utvecklats.

Inom frågan om växthusgasutsläpp sker ett omfattande arbete och ytterligare förslag på åtgärder finns på bordet, samtidigt som andra fallit bort. Svensk Sjöfart har valt att delta i ett forskningsprojekt tillsammans med Chalmers tekniska högskola och IVL Svenska Miljöinstitutet under namnet ”Vägen mot 50% minskning av växthusgasutsläpp från sjöfart till 2050” som är finansierat av Energimyndigheten. Tillsammans arrangerar vi denna workshop som syftar till att uppdatera medlemmar på status inom växthusgasfrågan, ta fram underlag för föreningens påverkansarbete i frågan gentemot IMO, ICS, ECSA, Transportstyrelsen, regering och riksdag, bjuda in till ökad dialog med Transporstyrelsen och inte minst att bidra med branschens input i forskningsprojektet. För detta ligger fokus på vilka tekniska lösningar och styrmedel som kommer att fungera i praktiken för att sjöfarten ska kunna nå IMO:s mål att minska de totala växthusgasutsläppen med 50 % till 2050.

Varmt välkomna!

Preliminär agenda

09:30 Kaffe och te

10:00 Inledning och kort introduktion av projektet GHG50 – Selma Brynolf, Chalmers

10:10 Aktuellt från ICS och Svensk Sjöfart – Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart

10:40 IMO:s klimatstrategi och utvecklingen av globala styrmedel – Sofia Malmsten, Transportstyrelsen

11:10 Workshop del 1: Diskussion kring tekniska och operationella lösningar – Selma Brynolf, Chalmers

12:00 Lunch

12:45 Workshop del 2: Diskussion kring möjliga styrmedel och dess för- och nackdelar – Julia Hansson, IVL

13:45  Summering – Erik Fridell, IVL

14:00 Slut

Mer om projektet:

”Vägen mot 50% minskning av växthusgasutsläpp från sjöfart till 2050” är ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten där utförarna är Chalmers, IVL och Svensk Sjöfart. Syftet med projektet är att utvärdera tekniska lösningar och styrmedel som har stor potential att bidra till IMO:s mål att minska utsläppen av växthusgaser från sjöfart med minst 50 % till 2050. Projektet avser att ta fram vetenskapligt baserade beslutsunderlag samt visa på vad svensk-anknuten sjöfart kan och behöver göra samt vilka styrmedel som krävs både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Samverkan och kunskapsspridning sker i projektet genom att både akademi och näringsliv deltar och att berörda myndigheter ingår i projektets referensgrupp.