Workshop: Energieffektivisering ombord 03

Torsdag 1 december 13:00 till fredag 2 december 13:00

Göteborg

Svensk sjöfartsnärings innovationskraft, mod och långsiktighet i miljöfrågorna har lett till att vi troligen är världsledande. Samtidigt står sjöfarten inför ett antal utmaningar, bland annat till följd av regionala svavelregler. Oaktat vilket bränsle som ett fartyg kommer drivas på, är energiåtgången en avgörande fråga. Både i ett omedelbart och i ett längre perspektiv är en ökad energieffektivitet en avgörande konkurrensfråga. Därför initierade Svensk Sjöfarts Forsknings- och innovationskommitté Sweship Energy. Projektet möter gemensamma behov från samhälle, akademi och industri. Syftet är att stärka svenska rederiers konkurrenskraft och förmåga att nå nollvisionen genom att kontinuerligt utveckla och tillämpa energieffektiv drift ombord inom olika samverkansprojekt. Genom delat vetande kan resultat nås snabbare än om varje rederi arbetade för sig.

Workshops

Under två år har ett workshopkoncept med fokus på befäl och lotsar utvecklats. Detta är yrkeskategorier som har en kompetens om hur fartyg kan drivas mer energieffektivt som måste tas tillvara. Medvetenheten om vikten av att arbeta med energieffektivitet måste öka, både ombord på fartygen och bland rederier samt inte minst mellan fartyg och rederikontor. Nu rullas konceptet ut på bred front!

Genom deltagande i workshops ges brygg- och maskinbefäl, lotsar och rederipersonal möjlighet att dela med sig av sin kompetens och erfarenheter, samt får en ökad medvetenhet om energieffektivisering. Samtliga tillfällen dokumenteras och planeras återkopplas till industri, akademi och samhälle.

Välkomna att läsa mer och anmäla här (http://www.sweshipenergy.se/event/workshop-energieffektivisering-ombord-03)