Uppsatstävling

Med anledning av Dan Sten Olssons 70-årsdag utlyser Svensk Sjöfart uppsatstävlingen

Färjesjöfartens framtida betydelse för Sverige

Bästa akademiska uppsatsen belönas med ett stipendium om:

10 000 SEK

Varje dag, året om, högsäsong som lågsäsong, rullar i snitt över 12 000 bilar på eller av en färja i Sverige. Liksom närmare 6 500 lastbilar med varor och produkter och nästan 150 bussar fulla med resenärer. Färjetrafiken till och från Sverige är en förutsättning för näringslivet och del i det logistiska maskineriet Dessutom möjliggör det besöksnäringens tillväxt, arbetspendling och ger passagerare upplevelser på vägen mellan A och B. Totalt reste 27,6 miljoner passagerare med passagerarfärjor och långt över 100 000 enkelturer utförs till 24 olika hamnar i nio länder. Den framtida utvecklingen av färjesjöfarten är nödvändig för Sverige i framtiden och vi efterlyser nu spännande analyser hur en framtiden kan komma att se ut både kommersiellt men också vad gäller hållbarhetsfrågor.

Tävlingen vänder sig till studerande vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Göteborgs Universitet, Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitet, Chalmers Tekniska Högskola eller Kungliga Tekniska Högskolan. Tävlingsbidragen ska vara skrivna på kandidat- eller mastersnivå under läsåret 2017-2018.

Uppsatsens ska ha en tydlig koppling till tävlingens tema Färjesjöfarten och dess betydelse för Sverige i framtiden både ur ett kommersiellt perspektiv men också med avseende på hållbarhetsfrågor.

Uppsatsen ska skickas in elektroniskt via anmälningsformuläret till info@sweship.se senast den 30/6 2018. Vinnaren meddelas senast 1 september 2018.

Bedömningskriterier:

  • originalitet och nytänkande
  • problematisering – formulering av problemet och dess relevans
  • metod – förhållandet problem-teori-empiri-analys
  • analysförmåga – struktur och koppling mellan data/resultat/förslag
  • praktisk relevans/angeläget ämne
  • språkbruk och framställningsförmåga i övrigt