Svensk Sjöfart i Almedalen

Seminarier arrangeras tillsammans med Sjöfartsforum på den Maritima mötesplatsen, Hamngatan 1, måndag 29 juni t o m onsdag den 1 juli mellan kl 10-15.

Möt oss också i vår utställning i Garaget, mitt emot Almedalsparken, där årets fokus är Forskning och Innovation och de samarbeten som pågår i hållbarhetsarbetet.

Hur ser våra unga politiker på morgondagens hållbarhetsfrågor? Vi diskuterar frågan mot MILJÖVÄG(G)EN i vår utställning måndag – onsdag kl 15.30-16.00.

PROGRAM Almedalen 2015

SÖNDAG 28 JUNI

Vår utställning Forskning och Innovation, Donnersgatan 2 håller öppet söndag kl 13 fram till och med torsdag kl 17.

MÅNDAG 29 JUNI

Kl 12 Internt möte. Färje- och RoRosektionen möts på Destination Gotlands kontor. Mötet börjar med lunch. Transportstyrelsens nya GD Maria Ågren deltar. Deltagare: styrelseledamöter samt ledamöterna i Färje- och RoRosektionen.

Den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1

Arrangörer: Sjöfartsforum, Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Svenskt Marintekniskt Forum, Energigas Sverige, Kungliga Örlogsmannasällskapet


Kl 10-11 ÄR DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA ANALYSEN FÖR TRANSPORTER ENÖGD?

En fungerande infrastruktur är basen i allt välfärdsbygge. Men trots allt fler satsade skattekronor ökar missnöjet med transportsystemet. Är prissättningen av transporter på rätt nivå? Varför betalar transportslagen enligt olika principer? Går det att skapa konkurrensneutrala trafikavgifter? 

Medverkande:

Anna Johansson, Infrastrukturminister, Regeringskansliet

Gunnar Eriksson, Avdelningschef, Trafikanalys

Moderator: Berit Blomqvist VD, Sveriges Skeppsmäklareförening och Mikael Castanius, branschchef, Sveriges Hamnar.

 

Kl 11-12 VATTENVÄGEN – EN UNDERUTNYTTJAD RESURS SOM KRÄVER FRI ISBRYTNING

Om en miljövänlig sjöfart är det mest kostnadseffektiva transportalternativet för svenska statskassan, varför görs inte allt för att öka sjöfartens marknadsandelar? Varför måste till exempel sjöfarten betala sin isbrytning medan vägar och järnvägarnas vinterhållning betalas med offentliga medel?

Medverkande:

Ann-Catrine Zetterdahl, Generaldirektör, Sjöfartsverket

Niklas Nordström, Kommunalråd, Luleå Kommun

Suzanne Svensson (S), Trafikutskottet, Riksdagen

Boriana Åberg (M), Trafikutskottet, Riksdagen

Moderator: Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklareförening och Mikael Castanius, Sveriges Hamnar.

 

Kl 13-14 FORSKNINGSPROPPEN – VAD STÅR PÅ SPEL

Kan den svenska sjöfarten ligga i framkant inom forskning och innovation? Vilka är utmaningarna och vilka möjligheter ser vi idag? Vilken betydelse har satsningar inom detta område för Sverige nu och i framtiden? I miljö och klimatdebatten framförs att transportsektorn ligger efter i sitt arbete. Men, hur har de statliga forskningsanslagen fördelats mellan de olika trafikslagen? Svensk rederi- och sjöfartsnäring är idag världsledande i säkerhets- och miljöarbete. Med statliga medel ökar möjligheterna.

Medverkande:

Boriana Åberg (M) Trafikutskottet 08-7865944, boriana.aberg@riksdagen.se

Emma Wallrup, Vänsterpartiet Trafikutskottet , Telefon: 08-7866038, emma.wallrup@riksdagen.se

Joakim Tiséus, Vinnova, tel 08-473 31 76

Jaak Meri, Sjöfartsverket

Carl Carlsson, Svensk Sjöfart

Moderator: Jakob Lagercrantz, Equest

Kl 14-15 SJÖFARTEN SEGLAR IN I FRAMTIDEN – NÄR KOMMER STRATEGIN FÖR VATTENVÄGEN?

Riksdagen vill se en cykelstrategi och diskuterar nya miljardsatsningar på järnvägen. Men när får Sverige en strategi för hur vattenvägen ska utnyttjas på ett mer strategiskt sätt i transportsystemet? När kommer samhälls- och trafikplaneringen även utgå från vattenvägens möjligheter?

Medverkande:

Heléne Mellquist, TransAtlantic AB

Carola Alzén, Mälarhamnar AB

Einar Schuch, Trafikverket

Birgitta Losman, Regionråd ordf. Regionutvecklingsnämnden gruppledare (MP), Västra Götalandsregionen

Boriana Åberg, Riksdagsledamot (M)Trafikutskottet, Riksdagen

Suzanne Svensson, Riksdagsledamot (S) Trafikutskottet, Riksdagen

Jimmy Ståhl, Riksdagsledamot (SD) suppleant Trafikutskottet och civilutskottet, Riksdagen

Erik Froste, Södertälje Hamn.

Moderator: Anna Hammargren, Sjöfartsforum

 

Kl 15.30-16 HETA STOLEN Utställningen i Garaget, Donnersgatan 2

Ungdomspolitiker mot MILJÖVÄG(G)EN

Centerpartiets Ungdomsförbund och Philip Botström, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Kl 17-19 Gästtalare och mingel på den Maritima Mötesplatsen (Anmälan om deltagande här)

Maritim kunskap och innovation – vart är vi på väg?

Svensk maritim kunskap och innovation är stark och i framkant internationellt. Men hur stark är den och vart leder den Sverige? Hur ser våra styrkor ut och hur satsar vi? Kan vi bli bäst?

TISDAG 30 JUNI

Kl 9-10. VILKEN FORSKNING FINNS I FRAMTIDEN?

Medverkande:

Åsa Burman, Lighthouse, Per Bondemark ,SSAB

Anna Johansson, Infrastrukturminister, Näringsdepartementet

AnnCathrine Zetterdahl, GD Sjöfartsverket,

Charlotte Brogren Vinnova

Anders Boman, Wallenius

Moderator: Jakob Lagercrantz

Arrangör: Lighthouse, Carolina Kihlström.

Kl 10-11 KAN MYNDIGHETER BIDRA TILL TILLVÄXT

Vilken roll kan och ska myndigheter spela för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Hur ser strategin ut – steget före eller steget efter? Hur har Skatteverket lyckats och kommer Transportstyrelsen med ny GD ändra riktning? Vad säger näringslivet?

Medverkande:

Maria Ågren, GD, Transportstyrelsen via anna.bengtsson@transportstyrelsen.se 070- 522 9523

Ingemar Hansson, GD, Skatteverket

Anders Boman, Svensk Sjöfart

Erik Bromander, statssekreterare till Anna Johansson via Catrin Österlund 08 405 19 32

Pia Berglund, Svensk Sjöfart

Moderator: Jakob Lagercrantz, Equest, 070 817 38 08

KL 11-12 UTAN SJÖFART SVÄLTER SVERIGE. KAN VI FÖRSVARA VÅRA SJÖFÖRBINDELSER OCH HANDELSVÄGAR?

Sverige är en kustnation starkt beroende av sjöfarten för sin import och export. I händelse av kris eller ofred är välförsvarade handelsvägar av mycket stor betydelse. Annars kommer effekterna för vår handel och industri märkas inom bara några dagar. Försvaret av våra vattenvägar är avgörande.

Medverkande:

Claes Berglund, Miljö- och samhällsansvarig, Stena AB

Peder Ohlsson, Amfibieregementet, Amf 1. Allan Widman (FP), Ordförande Försvarsutskottet

Moderator: Sten Göthberg, Kungliga Örlogsmannasällskapet.

 

KL 13-14 VARVSDÖD? INTE ALLS – INDUSTRIUTVECKLING OCH ARBETSTILLFÄLLEN!

Varv är och fungerar som teknologicentrum där lokal verksamhet genereras och plåtslagare, svetsare, svarvare, elektriker, ingenjörer, inspektörer och en mängd andra kategorier samlas. De är värd för små industrikluster – avgörande för sjöfarten men också för jobb och industriutveckling i Sverige.

Medverkande:

Staffan Röberg, Stockholms Reparationsvarv AB

Bo Axelsson, Swede Ship Marine AB

Per-Erik Larsson, Callenbergs Technology Group

Mattias Malmberg, Marinspect Safety & Rigging AB

Niklas Karlsson (S), Riksdagen

Boriana Åberg, (M), Riksdagen

Moderator: Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Karina Linnér, Svenskt Marintekniskt Forum.

KL 14-15 TURISMEN, VÅR NYA STORA EXPORTNÄRING; VILKEN ROLL SPELAR SJÖFARTEN?

Kryssningstrafiken, färjetrafiken och skärgårdstrafiken är omistliga aktörer för turismen i Sverige.

35 milj. passagerare kommer varje år sjövägen och lika många åker med skärgårdsbåtar längs våra kuster, på insjöar och kanaler. Vilken betydelse har det för turismens utveckling och expansion?

Medverkande:

Tapani Kauhanen, Viking Line Skandinavien AB

Henrik Ahlqvist, kryssningsansvarig Stockholms hamnar

Thomas Nyström, Carl E Ekman på Gotland

Gustav Hemming, Miljö- och skärgårdslandstingsråd (C) i Stockholms läns landsting

Moderator: Berit Blomqvist, Sveriges Skeppsmäklare och Irene Fällström, Svensk Sjöfart


Kl 17-19 Gästtalare och mingel på den Maritima Mötesplatsen

Sjöfarten och samhällsnyttan – vilka är möjligheterna? (Anmälan kan göras här)

Kl 15-.30-16 HETA STOLEN Utställningen i Garaget

Ungdomspolitiker mot MILJÖVÄG(G)EN

Kristin Olofsson, Ung Vänster och Rasmus Törnblom, Moderata Ungdomsförbundet, Carl-Johan Schiller, Kristdemokraternas Ungdomsförbund.

ONSDAG 1 JULI

Kl 10-11 SVENSK SJÖFARTSNÄRING 2030

Visioner och förutsättningar för verklig tillväxt! Kan Sverige återta sin position som sjöfartsland och vad skulle Sverige vinna på det? Behöver Sverige sjöfarten och vice versa…

Var är vi om 30 år? Hissa och dissa skyltar…

Medverkande:

Christian Lövgren, Svensk Sjöfart

Mikael Laurin, Laurin, Laurin Maritime AB

Lars Hjälmered (M) Näringsutskottet, 08 786 64 14

Niklas Nordström, (S) Luleå kommun, 070 497 36 62

Moderator: Irene Fällström


KL 11-12 INLANDSSJÖFARTEN – DET FEMTE TRAFIKSLAGET – MYCKET ATT VINNA, MEN VEM TAR ANSVAR FÖR INFÖRANDET?

Det bubblar av små och stora projekt och nya idéer kring trafikupplägg för den EU-klassade inlandssjöfarten. EUs tekniska regelverk är infört i svensk lagstiftning, men vem tar ansvar för att inlandssjöfartens utvecklas till ett hållbart komplement i det svenska transportsystemet?

Medverkande:

Erik Froste, VD, Södertälje Hamn AB

Henrik Källsson, vice VD, Erik Thun AB

Ann-Catrine Zetterdahl, Generaldirektör, Sjöfartsverket

Einar Schuch, Regionchef region Mälardalen, Trafikverket

Thomas Riste, Regionråd, Region Värmland

Märta Brolinson, Trafikplanerare, Stockholms stad Trafikkontoret

Moderator: Anna Hammargren, Sjöfartsforum


KL 13-14 FLYTANDE NATURGAS – FÖR RENARE SJÖFART

Strängare miljökrav gör att sjöfarten måste övergå till renare bränslen. Hur följs SECA-kraven upp? Vilken roll kan flytande naturgas, LNG, få för sjöfartens miljöomställning? Vilka planer finns i Sverige för LNG inom sjöfarten? Kom och lyssna på senaste nytt.

 

KL 14-15 KAN NYA REGLER GE SKÄRGÅRDSTRAFIKEN FLYT?

Den nationella sjöfarten står inför den kanske största förändringen på 100 år när Transportstyrelsens nya regelverk träder ikraft i början av 2017. Vilka möjligheter och utmaningar ser näringen och myndigheterna framför sig?

Medverkande:

Ove Eriksson, Direktör affärsavdelningen, Sjöfartsverket

Daniel Hellström, Projektledare, Transportstyrelsen

Affe Norgren, VD, Skärgårdsredarna.

Moderator: Karina Linnér, Moderator, SMTF Svenskt Marintekniskt Forum.

 

Kl 15.30-16 HETA STOLEN Utställningen i Garaget

Ungdomspolitiker mot MILJÖVÄG(G)EN

Josefine Temrell, Liberala Ungdomsförbundet och Martin Solberg, Grön Ungdom


Kl 17-19 Gästtalare och mingel på den Maritima Mötesplatsen

Svensk maritim utveckling – vad betyder det för Sverige?

Det nationella maritima klustret (näringsliv, offentlig sektor och akademi) har formerat sina styrkor och samverkar. En politiskt beslutad maritim strategi – med mål och långsiktiga förutsättningar – saknas ännu. Varför är det så viktigt och vad utveckling innebära för framtiden? (Anmälan kan göras här)

 

Övrig medverkan från Svensk Sjöfart under veckan:

Pia Berglund medverkar i Swedgas seminarium tisdag den 30 juni kl 15.30-17, Hästgatan 1.

ENERGISYSTEMET OCH KONKURRENSKRAFTEN

Pia Berglund medverkar hos Svenskt Flyg, Swedavia – Gate Almedalen onsdag 1 juli ca 12:50/13:00 – 13:30.

FLYGSTRATEGI SOM SYFTAR TILL INFLAGGNING – konkurrensvillkor på en global konkurrensutsatt marknad, vad kan politiken göra för att underlätta för företagen, nu ser vi förslag som går åt motsatt håll. Jämförelse mellan sjö och flyg.

Christian Lövgren medverkar onsdag 1 juli kl 15.30-17. Arrangör: Luleå kommun, Sparbanken Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå Hamn, Bodens kommun, LKAB, Luleå Näringsliv, The Node Pole i samarbete.

LULEÅ HAMN KAN SÄKRA EXPORTINTÄKTERNA