Svensk Sjöfart i Almedalen

Klarar vi en till kris? – Lärdomar från coronapandemin från sjöfarten och transportsektorn

Arrangör: Svensk Sjöfart
Datum och tid: 4/7 2022 10:00 – 10:45
Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Vad kan näringslivet, politiken och myndigheter lära av den kris som coronapandemin inneburit och hur kan vi i nuvarande kris agera för att sjöfarten och transporterna fortsatt ska fungera?

Under coronapandemin har sjöfarten och framförallt färjesjöfarten drabbats av krisens konsekvenser. Genom branschorganisationen Svensk Sjöfarts utvärdering från pandemin har flera lärdomar dragits för arbetet framåt. I nuvarande krig i Ukraina ser vi också att sjöfarten och sjömän drabbats på flera olika sätt och att kriget kan få långsiktiga konsekvenser för sjöfarten, leveranskedjor och försörjning. Under detta seminarium får du möjlighet att lyssna till representanter från både myndigheter, bransch och politik.

Medverkande:

 • Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor, Föreningen Svensk Sjöfart
 • Peder Ohlsson, stf Marinchef, Försvarsmakten
 • Annika Elmgart, avdelningschef  med ansvar för krisberedskap och civilt försvar, MSB
 • Roberto Maiorana, generaldirektör, Trafikverket
 • Daniel Bäckström, Riksdagsledamot, försvarsutskottet, Centerpartiet
 • Gudrun Brunegård, Riksdagsledamot, utrikesutskottet, Kristdemokraterna
 • Lotta Johnsson Fornarve, Andra vice talman, Vänsterpartiet
 • Aron Emilsson, Riksdagsledamot, utrikesutskottet, Sverigedemokraterna
 • Joar Forssell, Riksdagsledamot, utrikesutskottet, Liberalerna

Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?

Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen
Datum och tid: 5/7 2022 13:00 – 13:45
Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Cirka 90 procent av alla varor till och från Sverige transporteras via sjöfart och ett normalår reser 30 miljoner passagerare med fartyg. Den svenskflaggade handelsflottan har under flera år minskat och är nu på bristningsgränsen. Hur påverkas Sveriges ekonomi och försörjningsberedskap av att antalet svenskflaggade fartyg nu är nere på ett minimum? Vill riksdagspolitikerna se en ökning av handelsflottan och hur ska det gå till? Vilken sjöfartspolitik vill framtidens finanspolitiker se? Vad vill branschen se för lösningar? Välkommen till årets sjöfartsdebatt!

Medverkande:
 • Pia Berglund, Director Regulatory Affairs, Einride
 • Jessica Thunander, Riksdagsledamot, Trafikutskottet, Vänsterpartiet
 • Daniel Bäckström, Riksdagsledamot, Försvarsutskottet, Centerpartiet
 • Helena Gellerman, Riksdagsledamot, Trafikutskottet, Liberalerna
 • Janine Alm Ericsson, Riksdagsledamot, Finansutskottet, Miljöpartiet
 • Teres Lindberg, Riksdagsledamot, Trafikutskottet, Socialdemokraterna

Hur flyter sjöfarten fram? Framtidens bränslen och framdrivningsmedel

Arrangör: Svensk Sjöfart
Datum och tid: 6/7 2022 10:00 – 10:45
Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Hur arbetar sjöfarten för att minska utsläpp och uppnå klimatmål? Vilka beslut vill politiker se på nationell och internationell nivå för en ökad omställning?

Den svenska sjöfartssektorn har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten senast år 2050 på global basis. Redan 2030 ska den inrikes sjöfarten ha sänkt sina utsläpp med 70 procent jämfört med 2010 års nivåer. För att uppnå fossilfri sjöfart har den svenska sjöfartsbranschen gjort stora satsningar på innovation och klimatförbättrande åtgärder. Under seminariet kommer flera av branschens företrädare att berätta om sitt arbete, vilka hinder som finns och vad som skulle kunna göra att omställningen går snabbare. Därefter kommer politiker diskutera vilka politiska beslut man vill se på nationell och internationell nivå för en ökad omställning inom sjöfarten och för att driva på utvecklingen gällande sjöfartens bränslen och framdrivningsmedel.

Medverkande:
 • Fredrik Larsson, Ansvarig för miljö- och klimatfrågor (moderator), Föreningen Svensk Sjöfart
 • Claes Berglund, Direktör för public affairs och hållbarhet, Stena AB
 • Christer Bruzelius, Senior partner & project owner, Gotland Tech Development AB
 • Lars Höglund, VD, Furetank
 • Per Tunell, VP, Sustainability & Business Development på Soya Group
 • Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
 • Elin Segerlind, Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet, Vänsterpartiet
 • Marlene Burwick, Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
 • Emma Nohrén, Ordförande Miljömålsberedningen, Miljöpartiet

Hur säkerställer vi sjöfartens kompetensbehov i fred, kris och krig?

Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Transportföretagen
Datum och tid: 6/7 2022 15:00 – 15:45
Plats: Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

Fred, krig eller kris, oavsett situation är sjöfaten behov av personal. Hur säkerställer vi sjöfartens kompetensbehov?

Världen har under flera år befunnit sig i en omfattande kris på grund av coronapandemin. Under året har Sverige dessutom påverkats av att krig pågår i vårt närområde. Gemensamt för båda kriserna är att sjöfarten och därigenom sjöfartskompetens blir allt viktigare. Även i fredstider har branschen ett stort behov av personal. Hur säkerställer vi sjöfartens kompetensbehov i fred, kris och krig?

Medverkande:
 • Caj Luoma, Chef kompetensförsörjning, Transportföretagen
 • Johanna Boijer-Svahnström, Informationsdirektör, Viking Rederi AB
 • Fredrik Christensson, Riksdagsledamot, utbildningsutskottet, Centerpartiet
 • Gunilla Svantorp, Riksdagsledamot, utbildningsutskottet, Socialdemokraterna
 • Josefin Malmqvist, Riksdagsledamot, utbildningsutskottet, Moderaterna
 • Robert Stenkvist, Riksdagsledamot, utbildningsutskottet, Sverigedemokraterna
 • Peder Ohlsson, Stf Marinchef, Försvarsmakten, Marinstaben
 • Håkan Johansson, VD, Gotlandsbolaget AB

Lunchseminarier Maritim Mötesplats

Datum och tid: 4-6 juli kl.11.00-11.45

Arrangörer: Maritimt Forum, Svensk Sjöfart, Lighthouse, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Sveriges Hamnar

Måndag: Vad blir sjöfartens trafikuppgift i framtiden?

Tisdag: När får vi fart sjöfartens omställning?

Onsdag: Hur ska vi stärka dagens och framtidens maritima näringars kompetenser?