Vilka förslag på lösningar har regeringen för fler fartyg med svensk flagg?

Under en interpellationsdebatt mellan Jimmy Ståhl (SD) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) diskuterades frågan om hur Sverige kan få fler svenskflaggade fartyg. Frågan är mycket aktuell och de senaste åren har den svenska handelsflottan minskat till en låg nivå. I dagsläget finns cirka 100 svenskflaggade fartyg.

Under debatten informerade Tomas Eneroth om att regeringen förlängt och breddat ekobonusen på totalt 300 miljoner kronor, Sjöfartsverket fick under 2020 och 2021 tillskott för att mildra effekterna av pandemin om sammantaget 430 miljoner kronor, regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2022 införandet av en klimatkompensation för sjöfarten på 300 miljoner kronor per år för 2023 och 2024 och 220 miljoner kronor. Staten har även stöttat rederierna med 75 miljoner kronor i tillfälligt sjöfartsstöd.

– I min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth frågade jag om regeringen har ambitionen att öka andelen svenskflaggade fartyg. Av svaret från ministern kan jag utläsa att man vill minska klimatpåverkan för transporter, vilket är bra. Men regeringen har, enligt svaret, inga lösningar på hur man ska få fler svenskflaggade fartyg. Jag har i alla fall missat det i svaret. Regeringen hoppas att det löser sig i alla fall. Det gör det inte, menade Jimmy Ståhl.

Blå Tillväxt, ett samarbete med Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, har sedan länge identifierat åtgärder som krävs för fler svenskflaggade fartyg och pekar ut utveckling av tonnageskatten, återställande av nettomodellen och förändringar i stämpelskatten. Tomas Eneroth nämner inte i sitt svar specifika åtgärder, men öppnar upp för utvärderingar av de system som nu finns.

– Nog ska vi se till att skapa goda ekonomiska förutsättningar för sjöfarten. Det fortsätter regeringen oförtrutet med. Jag utesluter inte att vi behöver göra både fortsatta analyser och också utvärderingar av de system som vi satt i sjön.

Branschorganisationen Svensk Sjöfart efterfrågar en ökad tydlighet och svar och de frågor som branschen identifierat som lösningar.

– Vi ser att regeringen gjort vissa satsningar på sjöfarten, men de satsningar som vi faktiskt efterfrågar och som skulle kunna ge en verklig förändring mot mer svenskflaggade fartyg uteblir. Vi hoppas att man från statens sida inser allvaret i att inte ha en tillräckligt stor handelsflotta både i fred-, kris- och krigstider och satsar på branschen därefter, säger Anders Hermansson, tf. VD, Svensk Sjöfart.

Under debatten diskuterades även frågor kring insjöfart och överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Se hela debatten här.

Publicerad: 2022-03-16