Viktigt med en samlad godsstrategi

Näringslivets transportråd har lämnat förslag till regeringens godsstrategi som ska presenteras nästa år. Svensk Sjöfart är liksom Näringslivets Transportråd mycket positiva till att Regeringen ska ta fram en godsstrategi. Svensk Sjöfart stödjer Näringslivets Transportråds punkter om vad en sådan bland annat bör fokusera och hur den kan utvecklas.

– Sjöfarten är central för Sveriges nationella och internationella godstransporter. 90 % av godset transporteras med sjöfart någon gång under dess väg till konsumenten. Därför är det av stor vikt att godsstrategin blir trafikslagsövergripande och att man utgår från att använda infrastrukturen så effektivt som möjligt. Att koordinera skatter och avgifter bättre för att ge en samlad översyn av hur skatter och avgifter påverkar konkurrenskraften är något vi också står bakom. Exempelvis har sjöfarten sett flera stora höjningar de senaste året, något som påverkar svensk sjöfarts konkurrenskraft och därmed också hämmar svenskt näringsliv. Avgiftshöjningarna går stick i stäv med regeringens ofta uttalade mål om överförflyttning av gods från väg till sjöfart, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

Näringslivets transportråd menar att:

 * Det behövs långsiktiga spelregler och stabila förutsättningar i den förda politiken. 

 * Logistik för konkurrenskraft bör vara ett tema som genomsyrar godsstrategin.

 * Viken av tempo och verkställighet i genomförandet.

 * Fokusera i godsstrategin på stråk, noder och godsflöden nationellt och internationellt ur ett trafikslagsövergripande perspektiv. 

 * Underhåll av befintlig infrastruktur måste ges huvudprioritet.

 *Använd befintlig infrastruktur bättre. Alla trafikslag behövs och måste effektiviseras var för sig och tillsammans för att hållbart möta ett ökat transportbehov.

 * Skapa en mer snabbfotad beslutsordning med en särskild investeringspott för marknadsåtgärder.

 * Effektiv och hållbar logistik genom fler horisontella samarbeten. 

 * Alla led måste medverka till ökad regelefterlevnad inom yrkestrafiken för schysta villkor på transportmarknaden.

 * Säkerställ rättvisande samhällsekonomiska kalkylmodeller för godstransporter.

 * Koordinera skatter och avgifter bättre.  Det behövs en samlad översyn av hur skatter och avgifter påverkar konkurrenskraften.

 * Godsstrategin bör både utformas och implementeras i nära dialog med näringslivet. Tillsätt ett logistikråd med varuägare, transportföretag, tjänsteföretag och logistikforskare. 

Läs skrivelsen här.

Publicerad: 2017-09-12