VD-bloggen: Infrastrukturfrågorna bör hanteras på ett effektivare sätt

När jag läser Regeringens skrivelse 2018/19:76 ”Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen” förvånas jag över nämnd instans ovilja att se problematiken. Fyrstegsprincipen går i princip ut på att agera sparsamt med statens monetära resurser och säkerställa så stor nytta som möjligt för de medel man låter gå till infrastrukturella åtgärder. De fyra stegen är: ”a) åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och valet av transportsätt, b) åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur, c) begränsade ombyggnationer, och d) nyinvesteringar eller större ombyggnationer”. Tänkbara lösningar på ett infrastrukturproblem ska behandlas enligt dessa steg för att undvika att de allt dyrare lösningarna högre upp i stegen ska undvikas om möjligt.

Genomklokt. Självklart. Samhällsekonomiskt.

Men Trafikverket som enligt regeringens instruktion ska ”ansvara för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart” är mycket starkt fokuserade på steg 3 och steg 4-åtgärder. Det vore därför lämpligt att uppdragsgivaren, det vill säga regeringen, förtydligar hur man vill att Trafikverket ska arbeta med principen. Det menar branschföreträdare från Sveriges Åkeriföretag och Tågoperatörerna. Det menar Svensk Sjöfart och Sveriges Taxiförbund. Och det menar Riksrevisionen i sin rapport. Många röster inom Trafikverket menar också att det behövs ett förtydligande och kanske någon form av återgång till de sektorsuppdrag som infrastrukturmyndigheterna en gång hade.

Att regeringen mot denna bakgrund ändå väljer att dra slutsatsen att man inte ser någon anledning att vidta åtgärder för att förtydliga hur Trafikverket skall arbeta med principen är anmärkningsvärt. Varför inte sätta sig ned med några kloka personer från myndigheten, Riksrevisionen och branschen och fundera över om man kan angripa infrastruktur- och transportfrågorna på ett ännu effektivare sätt än vad vi gör idag? Jag är övertygad om att det finns miljoner, hundratals miljoner, att spara på detta. Samtidigt kan säkerhet, klimat/miljö och nytta för insatta resurser fokuseras bättre.

Bildresultat för fyrstegsprincipen

Bild: Fyrstegsprincipen, Trafikverket

Publicerad: 2019-03-25