Våra hamnar måste fungera

Medlemsrederierna i Föreningen Svensk Sjöfart hyser en stor oro när hamnarnas verksamhet inte fungerar fullt ut. Den pågående konflikten i Göteborgs hamn påverkar logistikkedjorna och sjöfarten här och nu och dessvärre också på sikt. Denna typ av återkommande konflikter är av ondo för sjöfarten och vi hoppas på en snar lösning. Sjöfartens framgångskoncept bygger på att kunna leverera hög effektivitet och hållbara kundanpassade frakter. Svenska företag är för sin konkurrenskraft är beroende av effektiva logistiklösningar.

Det nyligen presenterade regeringsuppdrag om Kustsjöfart från Sjöfartsverket och Trafikverket pekar på sjöfartens viktiga aktörer. Den absoluta majoriteten av transportköpare är beroende av en effektiv infrastruktur på land från respektive hamn. För att sjötransporter ska fungera har såväl transportköparna som rederiernas ett ansvar. Därtill kommer statens ansvar för att möjliggöra en överflyttning för ett mer effektivt användande av sjöfarten som komplement till landinfrastrukturen (i synnerhet pekar man på farledsavgifterna som nyligen höjdes – stick i stäv med vad som skulle leda oss mot målet).

Men den viktigaste delen som regeringsuppdraget lyfter rör hamnkostnaden och hamneffektiviteten. Enligt rapporten uppgår dessa i vissa fall till över 60 procent av den totala kostnaden där någon form av kust-/inlandssjöfart skulle kunna avlasta och landinfrastrukturen till samhällsekonomisk nytta.

Hamnarna har här en stor utmaning och en mycket viktig roll för att bidra till detta arbete. Svensk Sjöfart förutsätter att stat och kommun/hamn inklusive arbetsmarknadens parter gör sin läxa i detta avseende. För att ett i grunden mycket tillförlitligt och hållbart transportalternativ ska utvecklas krävs att effektiviteten i hamnar ökas och hamnrelaterade kostnader hålls inom rimliga nivåer. Ur ett internationellt perspektiv är svenska hamnar dessvärre ofta såväl dyra som ineffektiva av olika anledningar. Den pågående konflikten i Göteborgs hamn påverkar logistikkedjorna och sjöfarten här och nu men dessvärre också på sikt. Svensk sjöfart rankas för närvarande som nummer ett i världen inom hållbarhet, säkerhet och sociala frågor. Olösta hamnkonflikter riskerar de framgångar som sjöfarten byggt upp och står för.