Var finns sjöfarten i budgetpropositionen?

I Regeringens budgetproposition som presenterades idag saknas viktiga satsningar på sjöfarten som transporterar 90 procent av alla varor till och från Sverige – trots att budgeten ska fokusera på att återstarta landet.

– Det finns många stor och ambitiösa satsningar i budgeten. Det är ett fint omslagspapper till budgeten men när man tagit av de blågula banden och börjar titta i innehållet med ABSverige-glasögon och sjöfartsögon kan man inte bli annat än besviken. Den mest framträdande satsningen på sjöfarten är eko-bonus som man gått vidare med efter att ha schabblat bort satsningen för några år sedan. Den har Trafikverket arbetat med länge inte minst i relation till EU-kommissionen. Den viktigare delen – det för sjöfarten och exportindustrin så viktiga Sjöfartsverket och dess havererade ekonomi får ingen anslagsökning. Då ska man vara medveten om att denna myndighet, som för staten är ett mycket viktigt verktyg för att nå transport- och näringspolitiska mål, har tio procent i anslag. Tio procent!, säger Rikard Engström VD på Svensk Sjöfart.

Regeringen skriver i budgetpropositionen att man har en ambition om att flytta över transporter från väg till sjöfart även i budgetpropositionen, ändå saknas satsningar som kan göra målet till verklighet.

– Jag vet inte hur man ska kunna vara nog tydlig. Regeringen – det går inte att prata sig till detta mål. Transportköparna styrs, precis som ni och jag, av en ekonomisk rationalitet. Man väljer transportlösning mycket utifrån kostnaden givet att ett antal kvalitativa variabler är uppfyllda. Sjöfarten har svårt att vara ekonomiskt konkurrenskraftig mot andra trafikslag inte minst som ”deras” myndigheter inte har tio procent i anslag eller att regeringen beslutar om ett tillskott till den statliga aktören Green Cargo på hissnande 1 400 miljoner kronor. Det är bra med stimulans till järnvägen eftersom det stärker svensk export – MEN – man kan inte göra det samtidigt som man inte ser behoven på sjöfartssidan, säger Rikard Engström.

Det är inte bara sjöfarten som saknas i budgetpropositionen, även Transportföretagen pekar i ett pressmeddelande på att transportområdet saknades i budgeten.

– Att hela transportsektorn saknar satsningar är allvarligt för Sveriges industri som är beroende av transporter för dess import och export. Näringspolitiska åtgärder som skulle kunna underlätta för transportsektorn är exempelvis en förlängning av permitteringsstödet, men även en förändring i omställningsstödet. Vi hoppas att regeringen ska förstå allvaret i den situation transportsektorn nu befinner sig i och genomföra nödvändiga satsningar – men baserat på dagens budgetpropositionen verkar detta tyvärr inte vara fallet, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Fakta satsningar i budgeten med påverkan på sjöfarten:

  • Det ekobonussystem för sjöfarten, som regeringen införde 2018, har förlängts till 2022. Systemet ska stimulera en överflyttning av gods från väg till sjöfart.
  • Fossilfritt Sverige (dir. 2016:66) samlar i dag över 450 aktörer och antalet växer fortfarande. Sedan 2018 har totalt 21 branscher överlämnat färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen, däribland sjöfarten. Regeringen har nyligen beslutat om att förlänga initiativet till 2024 (dir. 2020:50).
  • Miljömålsberedningen (M 2010:04) får i uppdrag att bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Regeringen avser också att i tilläggsdirektivet ge Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram mål för flygets klimatpåverkan samt bereda möjligheten till mål även för sjöfarten, och att se över hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentlig upphandling. Uppdraget kompletterar bl.a. regeringens strategi för cirkulär ekonomi.
  • Havs-myndigheten får anslag för klimatpremier – Anslaget får användas för att främja marknadsintroduktion av fordon med låga utsläpp av växthusgaser. Anslaget får användas för statsbidrag för detta. Anslaget får även användas för utgifter för berörda myndigheters arbete för detta ändamål. Anslaget får även användas för stöd för att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.
  • Regeringen har den 21 april 2020 gett Kustbevakningen respektive Sjöfartsverket i uppdrag att analysera hur respektive myndighets fartygsflotta skulle kunna bli fossilfri. Uppdragen ska redovisas senast den 31 januari 2021.

Läs hela budgetpropositionen här.

Publicerad: 2020-09-21