Vad hände på Transportforum?

Varje år samlas cirka 1500 personer i Linköping för att lyssna till det senaste inom transportforskningen under konferensen Transportforum. På årets Transportforum diskuterades bland annat lösningar för klimatsmart sjöfart, godsstrategin och smart sjöfart.

Under inledningen av konferensen presenterade Mattias Goldmann från Fores.

– För att lösa miljö- och klimatutmaningen är det mycket som behöver göras nationellt och internationellt. Sveriges utsläpp är mycket små men det är ändå viktigt att göra det vi kan och vara föregångare. Goda exempel är exempelvis Forsea (tidigare HH Ferries) och rederiets satsning på el, men också Destination Gotland som sätter in gasdrift för att minska miljöpåverkan, säger Mattias Goldmann.

Lösningar för miljö- och klimatsmart sjöfart

Lösningar för miljö- och klimatsmart sjöfart berördes av bland annat Per Tunell från Wallenius Marine. Företaget har prisats av Transportföretagen för sitt hållbarhetsarbete och berättade om Wallenius framtida satsningar på bland annat vind.

-Vi har en tydlig vision om hållbarhet och har arbetat med en road-map för sjöfart utan utsläpp. Exempelvis har vi undersökt faktorer som bränslen, energikonsumtion och operationen. Vi ser att ett framdrivningsmedel som har potential är vind då det ger upp till 90 % lägre emissioner. Från Trafikverket har vi fått beviljat ett projekt som kommer ge oss möjlighet att utveckla konceptet ytterligare, säger Per Tunell.

Marta Gonzalez-Aregall från Göteborgs universitet presenterade forskning kring policys för klimatsmat sjöfart.

-Vad vi kan se är att de flesta policys och styrmedel för klimatsmart sjöfart finns i Europa. Vanligast är att hamnar infört någon typ av ekonomiskt incitament i form av en rabatt och andra åtgärder handlar om att investera i infrastruktur som möjliggör klimatåtgärder för redare , säger Marta Gonzalez-Aregall.

Även Julia Hansson, IVL/Chalmers, Hulda Winnes, IVL, och Katarina Yaremenka IVL, presenterade under seminariet som modererades av Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart.

Godsstrategin visar på stora möjligheter för ökad sjöfart

Under en session med fokus på godsstrategin berättade Björn Garberg, Trafikverket, om regeringsuppdragen som tillsatts som berör sjöfarten.

-Bland annat ska ett kansli och godstransportråd inrättas och en nationell samordnare ska tillsättas. Ett regeringsuppdrag ska också verka för bättre förutsättningar för överförflyttningar från väg till sjö och järnväg. Exempelvis ska vi undersöka hur Trafikverket kan bidra på ett effektivare sätt. Trafikanalys har också fått i uppdrag att titta på hur intermodala transporter kan främjas och där är omlastningsproblematiken i hamnar en viktig del, säger Björn Garberg.

Vendela Santén från SSPA presenterade ett forskningsprojekt om vilken potential som finns att öka kapacitetsutnyttjandet i sjöfarten.

-Genom att använda AIS-data kan vi utreda hur fyllnadsgraden på sjötransporter kan kartläggas. Vad vi sett är att det finns en stor potential med överförflyttning av importerat gods; exempelvis textilier och byggmaterial. Genom att överförflytta gods från väg till sjöfart är energieffektiviseringspotentialen 19 %. Om man använder större fartyg och lägre frekvens får man en energibesparing på 25 % per vecka, säger Vendela Santén.

Ett helt nytt treårigt projekt som presenterades var Real Time Ferries. Emelie Persson Tingström, Sjöfartsverket, menade att färjor spelar en mycket stor roll för transportsystemet kring Östersjön och att det ibland är enda sättet att resa och ofta också det hållbara alternativet.

-I projektet ska vi kunna visa realtidsinformation vid alla tillfällen på den intermodala kedjan. Exempelvis ska pendlare mellan Helsingborg och Helsingör kunna få information kring hela resan. Projektet kommer att ge vinster för resenärer som får information om uppdaterade tider, information om färjan i Google maps och reseplanerare, större förutsägbarhet och information, säger Emelie Persson Tingström.

Intelligens i sjöfarten – artificiell eller mänsklig?

En ytterligare aktuell fråga som diskuterades under Transportforum var digitaliseringens möjligheter för sjöfarten. Under sessionen var fokus även på den mänskliga faktorn.

Gesa Preatorius, forskare på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet, informerade om att projekt kring människans roll i framtidens sjöfart.

-I projektet har vi bland annat undersökt vad konsekvenserna kan bli för svensk sjöfartsutbildning och organisering samt kompetensbehov. Vi tillfrågade alla aktiva sjöbefäl i Sverige och fick 1460 svar, alltså en svarsfrekvens på 56 %. I undersökningen fick vi fram att även om de tekniska möjligheterna för autonom sjöfart är stora är obemannade fartyg mycket osannolika inom en överskådlig tid så sjöbefäl kommer att behövas ombord. Teknikskiftet skulle däremot kunna innebära nya möjligheter och nya sjöyrken, säger Gesa Preatorius.

På seminariet presenterade också Johannes Hüffmeier, RISE, kring smarta fartyg och smart besättning, Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverket, fokuserade på Sjöfartsverkets EU-projekt Sea Traffic Managment och Fredrik Ahlgren, som nyss disputerat från Sjöfartshögskolan, presenterade ett projekt om hur digitalisering kan användas för ökad energieffektivisering

 

Publicerad: 2019-01-10