Vad hände på Trafikverkets dag om sjöfartsforskning?

Under onsdagen arrangerade Trafikverket en informations- och inspirationsdag om sjöfartsforskning. Med anledning av coronaviruset arrangerades hela dagen som ett webbinar, istället för tidigare planerad fysisk konferens. Intresset för dagen var stort med drygt hundra deltagare, fler än vad som hade rymts i den planerade fysiska lokalen.

Under 2019 beslutade regeringen att utöka finansieringen för sjöfartsforskning inom Trafikverket till 100 miljoner årligen, från tidigare 55 miljoner kronor, något som presenterades på Svensk Sjöfarts årsmöte i april 2019 och under året har söktrycket gått upp markant. Under 2019 kom totalt 68 ansökningar om finansiering av sjöfartsprojekt in till portföljen – redan den 28 februari 2020 hade 48 ansökningar inkommit och allt tyder på att budgeten kommer att intecknas. Trafikverket har tagit fram en projektkatalog där 24 pågående projekt presenteras kort, vilken finns tillgänglig här.

– Att identifiera frågor, samla konsortier och utveckla projekt av kvalitet tar lite tid så det är mycket glädjande att se att sjöfartsnäringen redan hittat till dessa utökade medel, säger Suzanne Green, ansvarig för forskning och innovation på Svensk Sjöfart.

Under dagen var fokus främst mot framtiden, vilka effekter, resultat och vilket läge som forskningen kan bidra till.

Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, presenterade sitt arbete och spaningar mot år 2040. Hon spanade på framtidstrenderna inom sjöfarten, och rekommenderade för vidare läsning bland annat den rapport som WMU släppte 2019; ”Transport in 2040: how automation and technology will impact the future of work.” De fem trender Pia Berglund lyfte fram var förändrad syn på frihandel, sviktande ekonomisk utveckling framöver, tillgången till kompetens, ändrade transportflöden för världshandeln och ökat behov av transporter som gynnar sjöfarten. Pia Berglund berättade också några av de krav som transportköparna lyfter för att överflyttningen ska bli verklighet. För ökad inlands- och närsjöfart behöver sjöfarten vara grön, till fördel för miljön inklusive vattnet, och helst även fossilfri. Vidare måste sjöfarten vara schysst med goda villkor för personalen och att det måste vara enkelt, med helhetslösningar som löser transporten dörr till dörr, på öppen marknad.

Från politikens håll lyfts möjligheter och behov av mer sjöfart och mer forskning kring sjöfartens frågor högt. Flera olika myndigheter och verk satsar på sjöfartsforskning och under dagen presenterade Trafikverket, Energimyndigheten, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket vilka effekter de vill uppnå med sjöfartsforskningen. Dessa myndigheter är även representerade i styrelsen för sjöfartsportföljen, vilka arbetar med att bedöma de projektförslag som inkommer till portföljen.

– Övergripande kan sägas att det finns ett stort intresse och förståelse för sjöfartens centrala roll för att uppnå såväl de nationella transportpolitiska målen som FN:s globala hållbarhetsmål.  Förståelsen för behov av förnyelse och effektivisering av transportsystemets alla delar samt integrering och sammanhållning med övriga transportslag lyftes av flera myndighetsrepresentanter, säger Suzanne Green.

– Vissa skillnader kan skönjas mellan myndigheterna. Exempelvis lyfter Energimyndigheten just energieffektivisering högre. En spännande och ganska ny möjlighet som lyftes av Transportstyrelsen är att använda sig av så kallade ”policy labs”. Transportstyrelsen arbetar ju i stor utsträckning med tillståndsgivning och tillsyn och policy labs är en metod för att utforska områden som inte tidigare är reglerade eller där kunskaps saknas, för att utforska bättre och modigare tillståndsgivning, eller i förekommande fall inte reglera där reglering ej behövs. Från Svensk Sjöfart har vi lyft behovet av gemensam finansiering av utveckling av kunskap och underlag när det gäller regelverk och standarder, speciellt inför positionering och förhandling på global nivå. Polciy labs kan vara en spännande möjlighet att se vidare på, säger Suzanne Green.

Under 2019 upphandlades Lighthouse att driva ett tioårigt branschprogram för Trafikverket och Lighthouse föreståndare Åsa Burman presenterade vilka effekter branschprogrammet Hållbar sjöfart haft. Redan under 2019 startades 13 projekt och 2020 har beslut fattats om ytterligare sex projekt. Under första året låg tyngdpunkten på förstudier, där högaktuella frågor analyseras och möjlighet till vidare forskning och samverkan undersöks. Bland exempel på förstudier har en förstudie rörande ammoniak som bränsle för sjöfarten lett vidare till ett större forskningsprojekt. Vidare har den genomförda förstudien om ”Digitalisering och automatisering” i små och medelstora hamnar lett vidare till ett treårigt innovationsprojekt inom programmet med ett mycket stort antal deltagande parter från bland annat hamnar, rederier och transportköpare.

Svend Søyland från Nordisk Energiforskning bjöd på en utblick och insikt om pågående dialog om möjlig samverkan som sker mellan de nordiska länderna under Nordiska ministerrådet. Nordiska ministerrådets kom 2019 överens om en gemensam deklaration om Nordic Carbon Neutrality. Transporter är en av de stora, gemensamma nordiska utmaningarna och utifrån detta föreslås nu en ökad samordning av forskning, såväl när det gäller finansiering som resultat och erfarenheter. De nordiska länderna ser nu på detta förslag och Trafikverket berättade att förhoppningen är att kunna ge närmare besked om ett möjligt gemensamt program under hösten.

Slutligen presenterades ansökningsförfaranden och råd för den som är intresserad av att starta ett forsknings- eller utvecklingsprojekt med delfinansiering från Trafikverket.

– Från myndighetshåll var det tydligt att ett stort intresse finns för industrins frågor. En kort sammanfattning av råden för den som är intresserad av att etablera projekt är att det är lättare än det vid första anblick kan verka, med fördel kan stöd tas från branschorganisationer och från Svensk Sjöfarts sida kan vi sammanföra lämpliga aktörer för dialog om möjliga projekt både i ett tidigt skede och för stöd i själva det praktiska ansökningsarbetet, säger Suzanne Green.

På Trafikverkets webbplats finns dagens presentationer, projektkatalogen samt senaste nyhetsbrevet från Sjöfartsportföljen tillgänglig.

Publicerad: 2020-03-18