Utökade kontroller av passagerare till sjöss

Sveriges regering har fattat beslut om att införa tillfälliga gränskontroller under tio dagar framåt från och med 12 november kl 12 på grund av den svåra flyktingsituationen. Gränskontrollerna kommer att omfatta både Öresundsbron och färjetrafiken från Danmark och Tyskland.

Utöver detta har regeringen idag lagt ett förslag att uppdra åt rederier som kör passagerarfartyg till och från Sverige att i vissa fall genomföra identitetskontroller för att säkerställa att de uppgifter som registreras i passagerarlistor stämmer. Förslaget föreslås träda i kraft från och med den 21 november. Barn som reser med vårdnadshavare som kan identifiera sig, undantas. Även trafik på kortare sträckor, under 20 nautiska mil, undantas. Enligt regeringen är det 10 till 15 rederier med cirka 75 fartyg som berörs av den utökade kontrollen.

Förslaget är ute på remiss och Föreningen Svensk Sjöfart analyserar nu förslaget.

Pia Berglund, vd Föreningen Svensk Sjöfart kommenterar:

– Våra rederier har rutiner att hantera krissituationer och där ingår att utföra utökade id-kontroller. Sjösäkerhet är alltid en högt prioriterad fråga. Rederierna har under perioden med ökad flyktingtillströmning redan haft en ökad bemanning ombord på de färjelinjer som varit berörda. Vårt samarbete med Migrationsverk och andra myndigheter samt frivilligorganisationer har varit gott och fungerat på ett bra sätt.

– Trots den knappa tiden bedömer vi att vi kommer att klara den utökade kontrollen. Alla passagerare ska nu vara identifierade och registrerade på passagerarlistor. Det är ett strikt ansvar som rederierna har. Nu handlar det om att kanske behöva avvisa människor från att komma ombord på våra färjor. Det är en situation som kräver en fortsatt god samverkan med framförallt polisen. Vi kommer att följa utvecklingen dag för dag och hoppas att rederiernas passagerare har förståelse för den uppkomna situationen.

Kontaktpersoner:
Pia Berglund, vd Föreningen Svensk Sjöfart, 070 750 56 96
Tryggve Ahlman, Sjösäkerhetsexpert, Föreningen Svensk Sjöfart, 070 868 29 66