Klimat, godset och arbetsmiljö i fokus under Transportstyrelsens sjöfartsseminarium

Under Transportstyrelsens sjöfartsseminarium presenterades det senaste inom sjöfarten på temat godset, rekrytering, arbetsmiljö, klimat och forskning.

Godset och överflyttning i fokus

Statssekreterare Mattias Landgren inledde sjöfartsseminariet som i år var fullsatt med cirka 170 personer i publiken.

– Det är angeläget att branschen blir attraktiv och vi ser att det finns stora behov och möjligheter att attrahera mer kompetens i sjöfartsnäringen, inte minst i förhållande till kvinnorna. Det ni gör inom projektet Vågrätt är helt riktigt och vi vill ha en sjöfart med en arbetsmiljö i världsklass, säger Mattias Landgren. Gällande godset finns det en enorm potential med överförflyttning från väg till järnväg och sjöfart. Och där vet ni att när det gäller järnväg är det nästan fullt på spåren. Det innebär att det finns en stor möjlighet kvar och det är sjöfart. Från regeringens sida är vi fast bestämda att vi vill se en större överförflyttning, för klimatets skull och för att det kommer underlätta transportmöjligheterna.

Mattias Landgren efterfrågade också att branschen sätter press på politiken i de frågor som man anser viktiga.

– Klimatet är på nästan alla personers läppar och inte minst när kommissionen presenterade Green Deal. Här behöver vi er input – går det åt fel håll är det inte optimalt. Sätt press på oss vad ni vill, men sätt också press på kommissionen och de europeiska organisationerna, säger Mattias Landgren.

Under seminariet presenterade även Pia Berglund, nationell samordnare för nationell sjöfart och inrikes sjöfart & Åsa Tysklind, kanslichef för det nationella godstransportrådets kansli.

– Mer sjöfart krävs då vi har överkapacitet i våra hamnar och farleder men trångt på vägar. Samtidigt är sjöfarten ett energieffektivt trafikslag, säger Pia Berglund.

Lars Green, konsult för Maritimt Forum, berättade om Maritimt Forums arbete med varuägardialog som syftar till att öka möjligheterna till överflyttning från väg till sjöfart.

– Vi har två fall där överflyttning skett, bland annat med en möbelimportör. Ecobonus har varit viktigt för att kunna möjliggöra överflyttning i vissa fall, men vi upplever att fas 2 av ecobonus går för långsamt, säger Lars Green.

Sofia Franzén från Lindbäcks Bygg presenterade om hur det gick till när företaget valde att använda sjövägen för att flytta husmoduler.

– Viktiga aspekter för oss var miljö, men också kostnader. Det som krävs för att göra båttransporter mer intressant är bland annat möjlighet till landström, delad risk, stöd vid upphandling, möjlighet till samtransporter, flexibilitet i hamnar, köpa helhetskoncept, tillgängliga hamnar, enklare att anlöpa hamn, säger Sofia Franzén.

Rekrytering och arbetsmiljö – två viktiga aspekter som går hand i hand

Ted Bågfeldt, Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet och Fredrik Olindersson, Chalmers, diskuterade framtidens rekrytering. Ted menade att sjöfarten kommer att ha ett stort rekryteringsbehov även i framtiden och Fredrik informerade bland annat om att Chalmers håller på med en utredning om hur framtidens sjöfartsutbildning bör se ut.

På temat arbetsmiljö presenterade bland annat Christina Östberg, Transportstyrelsen.

– Arbetsmiljöverket håller på att ta fram ett nytt regelverk med målet att reglerna ska bli enklare och lättare att förstå men utan ändrat krav- eller säkerhetsnivå. De nya reglerna ska träda ikraft 1 mars 2022 och remisstiden för dessa går ut 20 augusti i år. Om planen håller fattas det beslut om nya regler första kvartalet 2021, säger Christina Östberg.

Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart, berättade om Vågrätts arbete för en arbetsmiljö i världsklass.

– Det finns stora vinster för både medarbetare och organisationer att fokusera på frågor om arbetsmiljö, trakasserier och kränkande särbehandling. För dig själv kan du få bättre trivsel och bättre prestation, du blir friskare, mindre sjukfrånvaro och bättre ekonomi, det är större sannolikhet att du är engagerad och får bättre arbetsresultat och är med om färre olyckor. Som chef ser du bland annat att du får minskad sjukfrånvaro och färre som slutar. Men det påverkar även positivt på saker som kompetensförsörjning och rekrytering, säger Carolina Kihlström.

Carolina berättade även Svensk Sjöfarts likabehandlingsgrupp som bland annat arbetar med att ta fram diskussionsmaterial, medlemsworkshops och informationsmaterial.

Åtgärder krävs för att möjliggöra investeringar i miljö och klimat

När klimatet diskuterades under sjöfartsseminariet presenterade bland annat Svensk Sjöfarts medlemmar Wallenius och Furetank.

– Det vi gemensamt kan påverka för att få klimatvänligare sjöfart är bland annat att anpassa sjöfartens avgiftssystem så att det stimulerar användandet av renare bränslen. Även finansiering är viktigt och där är en central del att bevara Svenska Skeppshypotekskassan som kan möjliggöra miljöinvesteringar – något som vanliga affärsbanker är ovilliga till. Man behöver även underlätta för den infrastruktur som krävs för en miljö- och klimatvänligare sjöfart, säger Lars Höglund, VD Furetank.

Publicerad: 2020-02-07