Trafikutskottets förslag för sjöfarten beslutas 15 juni

Varje år antar Trafikutskottet ett årligt betänkande för alla trafikslag. Där slår man fast de lagändringar man tänker göra samt behandlar de motioner som inkommit under riksdagsåret. Bland annat föreslår Trafikutskottet att förslag om en förenkling av myndighetskontakter genom one-stop shop avslås och att isbrytningen inte finansieras via farledsavgifterna avslås. Trafikutskottet skriver att de välkomnar ökade intäkter för Sjöfartsverket – något som enligt Svensk Sjöfart kommer innebära höjda kostnader för Svensk Sjöfart och svensk industri.

– Svensk Sjöfart är förvånade och besvikna att Trafikutskottet inte har mer helhetssyn än att de välkomnar ökade intäkter för Sjöfartsverket och därmed höjda kostnader för svensk industri. Vi noterar återigen att Trafikutskottet och regeringen inte har något helhetstänk på transportområdet. Medan både Luftfartsverket och Transportstyrelsen lyckats sänka sina avgifter väsentligt tillåts Sjöfartsverket återigen att få öka sina intäkter utan hänsyn till kunderna. Vi kommer fortsätta ifrågasätta att regering och Riksdag valt en driftsform som uppenbarligen inte är långsiktigt ekonomiska stabil. Vi förutsätter att alla partier inför valet 2018 funderar över frågan för som Trafikutskottet konstaterar kommer höjningarna att fortsätta säger Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart.

– Vi noterar vidare att det står att Sjöfartsverkets nya farledsavgiftssystem ska vara intäktsneutral och då är det svårt att förstå varför det är så bråttom att få igenom det nya avgiftssystemet. Samtidigt uttrycker remissinstanserna en stor oro för att det nya avgiftssystemet minskar miljöincitamenten och riskerar att flytta över mer gods från sjöfart till väg – vilket går tvärsemot de politiska ambitionerna, säger Christina Palmén, sakkunnig inom miljö och säkerhet, Svensk Sjöfart.

Ett förslag, ändring i barlastvattenlagen, föreslås antas, medan nio föreslag avslås. Förslaget innebär att inspektioner av utländska fartygs barlastvattenhantering ska kunna göras i större utsträckning än i dag i svenska hamnar. Nuvarande bestämmelser innebär att personal i de svenska hamnarna i princip bara får inspektera de utländska fartygens certifikat och liknande handlingar.

Samtliga förslag om sjöfartsfrågor kommer att beslutas i Sveriges Riksdag 15 juni.

Läs hela betänkandet om sjöfartsfrågor här.