Sverige bryter mot EU:s fartygsåtervinningsförordning

Europeiska kommissionen har  uppmärksammat att Sverige brustit i att införliva EU:s fartygsåtervinningsförordning i svensk rätt. Bland annat saknas sanktioner vid överträdelse av reglerna, vilket skulle funnits på plats senast den 31 december 2018. Med anledning av detta meddelade man i förra veckan att man ger Sverige 2 månader på att åtgärda bristen och att man därefter kommer överväga att ta Sverige till EU-domstolen.

– Svensk Sjöfart har sympati för att Sverige ännu inte förmått införliva förordningen i svensk lagstiftning. Det är ett komplext regelverk som enbart gäller fartyg registrerade eller trafikerar i EU,  men eftersom regelverket involverar flera myndigheter är det viktigt att ansvarsfördelningen blir rätt. Svensk Sjöfart välkomnar att den demokratiska lagstiftningsprocessen inklusive remissförfarande och lagrådsremiss inte åsidosätts på grund av att EU hotar med domstol, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart.

–  Svensk Sjöfart har tidigare hemställt den svenska regeringen att ratificera IMO:s Fartygsåtervinningskonvention och vi förutsätter att Sverige inom kort kommer ta sitt ansvar för att denna internationella konvention ska kunna träda ikraft så snart som möjligt för att säkerställa att all världens fartyg, och inte bara EU-fartyg, återvinns under förhållanden som är säkra för både arbetstagare och miljön, säger Fredrik Larsson.

Publicerad: 2020-02-17