Svensk sjöfarts konkurrenssituation

Under år 2015 fortsatte både EU:s och den globala flottan att växa. Samtidigt fortsatte det svenskregistrerade tonnaget att minska. Den svenskkontrollerade flottan har däremot haft en positiv utveckling. Även hamnarna har hanterat mer gods under 2015 och mottagit allt större fartyg.

Regeringen har aviserat om flera kommande åtgärder för att lyfta svensk sjöfarts internationella konkurrenskraft. Liksom förra året har Trafikanalys genomfört en systematisk genomgång av hur svensk sjöfarts konkurrensvillkor har utvecklats under året. Rapporten omfattar även hamnarnas konkurrenssituation och sjöfartens konkurrens med andra trafikslag.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Källa: Trafikanalys

Läs mer