Svensk Sjöfart välkomnar regeringens förslag att införa förbud mot skrubberutsläpp

Från och med 1 juli 2025 blir det förbjudet att släppa ut skrubbervatten på svenskt territorialvatten.

– När regeringen nu remitterar förslaget om att förbjuda utsläpp från skrubbrar tas ett viktigt steg både för en bättre havsmiljö och för klimatet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i ett pressmeddelande.

Det förslag som nu remitteras innebär att utsläpp från öppna fartygsskrubbrar till vatten förbjuds i svenskt sjöterritorium från och med den 1 juli 2025. Utsläpp från alla skrubbrar till vatten förbjuds i svenskt sjöterritorium från och med den 1 januari 2029.

– De flesta svenska redarna har redan valt att köra på bränsle med så låg svavelhalt att de håller sig inom utsläppskraven utan skrubbrar. Nu vill vi att det ska gälla för alla fartyg i svenskt sjöterritorium, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

– Svensk Sjöfart välkomnar förslaget. Utsläpp från skrubbers i havet har en negativ påverkan på den marina miljön. Förslaget är därför i linje med föreningens mål, säger Fredrik Larsson ansvarig för klimat- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Läs regeringens pressmeddelande här