Svensk Sjöfart välkomnar ny infrastrukturminister och ny finansminister

Mellan 80 och 90 procent av transportvolymen av gods till och från Sverige transporteras i kedjor som innehåller fartygstransporter enligt myndigheten Trafikanalys och sjöfarten blir därmed ett viktigt område för den nya infrastrukturministern. Branschorganisationen Föreningen Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson välkomnar valet av Andreas Carlson som ny infrastrukturminister och Elisabeth Svantesson som ny finansminister.

– Vi ser mycket fram emot att samarbeta med de nya ministrarna. Vi hoppas att regeringspartierna nu gör vad de har lovat för att säkerställa att antalet svenskflaggade fartyg ökar. Bland annat har partierna tidigare aviserat att man önskar att farledsavgifterna för handelssjöfarten inte ökar. Flera av partierna har också sagt att man vill utveckla tonnageskatten, avskaffa stämpelskatten och införa en långsiktig och förutsägbar nettomodell för sjöfarten. Från sjöfartens sida har vi därför förhoppningar om att den nya infrastrukturministern och den nya finansministern kommer att genomföra de förändringar som kan öka konkurrenskraften för sjöfarten och som identifierats som hinder för fler svenska fartyg, säger Anders Hermansson, VD för Svensk Sjöfart.

Under våren lanserade även Föreningen Svensk Sjöfart en ”Sjöfartsagenda” med förslag på tre reformer och en 15-punktslista för en hållbar, smart och innovativ sjöfart.

– En stark rederinäring är viktig för Sverige och en strategisk resurs. I en nyligen publicerad rapport från det nationella kompetenscentret Lighthouse har forskare från RISE sett att det minskade antalet svenskflaggade fartyg gett negativa konsekvenser för Sverige som land och att antalet fartyg därför måste öka för att exempelvis säkerställa Sveriges försörjningsberedskap i både freds- och kristider. Det är vår tro att både Elisabeth Svantesson och Andreas Carlson har stor förståelse för detta och kommer att agera därefter, säger Anders Hermansson.

Publicerad: 2022-10-18