Svensk Sjöfart välkomnar avgörande utredning

Regeringen har idag lämnat besked om att de tillsätter en utredning för att se om reglerna i det svenska tonnageskattesystemet samt stämpelskattesystemet kan behöva ändras för att öka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och samtidigt stärka beredskapen.

– Vi är angelägna om att ha en väl fungerande svensk sjöfart som skapar jobb och står sig väl i konkurrensen med andra länder. För att uppnå detta behöver nuvarande regler ses över. Det är också viktigt med svenskflaggade fartyg som kan säkra svensk varuförsörjning vid en eventuell krissituation, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Svensk Sjöfart välkomnar beskedet om åtgärder för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Den aviserade översynen av den svenska tonnage- och stämpelskatten är något som den svenska sjöfartsbranschen efterfrågat länge.

– Att svenska rederier ges samma möjligheter som finns i våra närmaste grannländer är oerhört viktigt, exempelvis måste det bli möjligt för svenska rederier som bedriver trafik på Sverige med svenska fartyg att omfattas av den svenska tonnageskatten eller för den delen fartyg som utför olika typer av specialiserade uppdrag att omfattas av tonnageskatten. Tonnageskatten bör även förändras för att stärka förutsättningarna för svenskt fartygsägande. Det senare inte minst av beredskapsskäl. Översynen av stämpelskatten har dessutom potentialen att minska tröskeln för inflaggningar till Sverige så väl som att minska kostnaderna för miljö- och klimatinvesteringar. Med rätt förutsättningar kan översynen samlat bidra både till att stärka den svenska sjöfartsnäringen, säkra den för hela samhället viktiga kompetensförsörjningen, samtidigt som den svenska försörjningsberedskapen stärks, säger Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart.

Utredning kommer se om det finns skäl att avskaffa stämpelskatten vid beviljande av ansökan om inteckning i skepp, samt utvärdera och föreslå åtgärder för att utveckla systemet med tonnagebeskattning. Utredningen ska redovisas den 29 december 2023.

– Att utredaren ska lämna förslag redan till årsskiftet är även det en tydlig signal om att regeringen i likhet med sjöfartsbranschen ser att dessa åtgärder inte kan anstå längre utan behöver genomföras skyndsamt. Från branschens sida ser vi fram emot att bidra med eventuella underlag till utredningens arbete om så skulle behövas, säger Anders Hermansson.

Läs hela regeringens pressmeddelande här.

Publicerad: 2023-06-29