Svensk Sjöfart stödjer Sjöfartsverkets förslag för den nationella infrastrukturplanen

Sjöfartsverket har lämnat in ett förslag till nationell plan för infrastruktur för perioden 2022-2033 samt 2022-2037. I förslaget lägger Sjöfartsverket ett stort fokus på åtgärdsförslag som bidrar till överflyttning av transporter av gods från väg till sjöfart. Bland annat föreslår Sjöfartsverket att den nationella planen omfattar finansiering av fyra nya isbrytare samt att en näringslivspott, i likhet med den som redan finns på för järnvägen, införs för sjöfarten. Sjöfartsverkets inspel till nationell plan får fullt stöd från Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström.

– Det är en mycket bra inlaga från Sjöfartsverket och de punkter man för fram är fullt tänkbara att hantera inom inriktningsplaneringen. Sjöfarten har sedan länge varit det trafikslag som haft en tydlig potential och stor kapacitet att ta mer transporter både i farleder, hamnar och på fartygen. Det är högst rimligt att Sjöfartsverkets förslag genomförs inom ramen för planen. Det är givetvis ett hygienkrav att de projekt som fanns med i förra planen fullföljs. Det är också ett absolut måste från sjöfartens sida att statens budget finansierar isbrytarinvesteringen och driften. Det är en direkt förutsättning för att sjöfarten ska kunna avlasta landinfrastrukturen och inte minst kunna ta en ökande andel av tillkommande volymer av gods och passagerare, säger Rikard Engström.

Sjöfarten transporterar ett normalår 30 miljoner passagerare enligt Trafikanalys; ungefär lika många resenärer som SJ. Närmre 90 procent av godset transporterats till och från landet med sjöfart.

– Baserat på den fakta vi har är statens infrastrukturinvesteringar intressanta och visar på hur effektiv sjöfarten är. Exempelvis i den senaste nationella infrastrukturplanen som hade en omfattning på cirka 720 miljarder kronor var andelen som gick till sjöfartsinvesteringar bara 0,8 procent. Och då var det ett bra utfall som täckte dåtidens behov. Idag är dock situationen annorlunda. Sjöfartsverket kommer att behöva göra omfattande investeringar i hela sin fartygsflotta. Det är helt rimligt att investeringen i isbrytare, precis som Sjöfartsverket menar, ingår den inriktningsplanering som Trafikverket arbetar med och som ska resultera i nästa Nationella plan för infrastruktur. Kanske skulle då de totala investeringarna i sjöfartens infrastruktur gå upp till hela 2 procent, säger Rikard Engström.

Läs hela Sjöfartsverkets förslag här.

Publicerad: 2020-10-22