Svensk Sjöfart ser positivt på Sjöfartsverkets treårsplan och anslagsförslag

Sjöfartsverket har lämnat in en treårsplan, där man föreslår myndighetens inriktning av verksamheten och konkretiserar målen för de olika verksamhetsområdena, samt förslag på anslag. Riksdagen beslutar sedan varje år om treårsplanen och regeringen konkretiserar i det så kallade regleringsbrevet mål – både vad det gäller verksamheten och ekonomin – samt villkor i övrigt för det kommande året. Svensk Sjöfart noterar flera positiva inslag i den anslagsframställan som Sjöfartsverket presenterat.

– Mot bakgrund av de farledsavgiftshöjningar man sett sig tvungna att göra två år på rad för att komplettera begränsade anslag är det intressant att läsa att man förstår att detta inverkar negativt på svenskt näringslivs konkurrenskraft och den transportpolitiska målbilden om att flytta över gods/passagerare till, och inte från, sjöfarten, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Vi ser positivt på att Sjöfartsverket lyfter problematiken och förutsätter att signalerna från denna anslagsbegäran ihop med Riksrevisionens analys över affärsverkens affärsmodell innebär att regeringen tar ett större omtag om Sjöfartsverkets finansiella förutsättningar, säger Pia Berglund, vice VD Svensk Sjöfart.

Sjöfartsverket föreslår i sin anslagsframställan bland annat att ökade medel ges till isbrytning, något som Svensk Sjöfart håller med om. Det är inte bara Svensk Sjöfart som stödjer Sjöfartsverkets förslag om medel till isbrytare, även Blå Tillväxt och Industrirådet har i sina inspel till exempelvis godsstrategin varit tydliga med att myndigheten bör få ökade medel för drift av isbrytning.

– Isbrytning är viktig såväl ur ett strikt framkomlighetsperspektiv men förstås också som regionalpolitiskt inslag. Isbrytning är också en förutsättning för mycket av landtransporterna till och från hamnar som är beroende av denna service, säger Rikard Engström, Svensk Sjöfart.

Sjöfartsverket har, enligt rapporten, i sin instruktion att svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter, samt att följa och dokumentera forskning och innovation inom sjöfartsområdet.

– Sjöfartsverkets uppgift om forskning och innovation bör åtföljas av ett anslag. Som det är nu konkurrerar myndigheten, alltså staten, med näringslivet och akademierna om den knappa Sjöfartsportfölj som Trafikverket hanterar. Det vore rimligt att Sjöfartsverket inte fick söka medel ur systermyndighetens portfölj, utan istället anslå om 30 miljoner för att kunna utföra sin uppgift inom området. Därvidlag skulle trafikslagen i större utsträckning likabehandlas, säger Rikard Engström, Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2018-04-25