Svensk Sjöfart positiv till ökade satsningar på grön omställning

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man föreslår ökade stöd samt att större belopp ska kunna garanteras av staten när företagen själva vill ta lån för stora gröna investeringar. Bland annat föreslås en höjd garantiram, från 15 miljarder kronor till 50 miljarder för 2022. Garantiramen beräknas därefter till 65 miljarder kronor 2023 och 80 miljarder kronor 2024. Kreditgarantierna kan ges till industriinvesteringar där kapitalbeloppet för det garanterade lånet uppgår till minst 500 miljoner kronor. Garantin får täcka högst 80 procent av det garanterade lånet och ha en maximal löptid om 15 år.

– Utökningen av industriklivet såväl som en förstärkning av kreditramarna för riksgälden till gröna kreditgarantier välkomnas. Åtgärden är bra och ger fler företag möjlighet att ta del av den möjlighet som gröna kreditgarantier innebär. För de investeringar som behöver ske inom sjöfarten är detta ett instrument vi ser skulle kunna bidra till att sådana investeringar kan genomföras. Framgent hoppas jag också att regeringen ser till att gröna kreditgarantier även tillgängliggörs för medelstora företag. Mindre och medelstora företag utgör en stor del av det svenska näringslivet och det är viktigt att dessa företag, inte minst bland rederierna som både vill och behöver göra investeringar för att möta klimatomställningen ges möjlighet att erhålla kreditgarantier eller motsvarande stöd också för sina investeringar. Vi ser fram emot förslag i denna del som gör att industrin kan genomföra de investeringar man nu har på ritbordet, säger Anders Hermansson, vice VD på Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-09-08