Svensk Sjöfart och Wallenius Marine i DI

Dagens Industri uppmärksammar att sjöfarten tar stora steg mot ökad miljö/klimatmässig hållbarhet. Denna gång är det segelfartygsprojekt som är i fokus och det franska Neoline, som har en mer seglingstraditionell lösning med mjuka segel och kapten, samt Wallenius Marines forskningsprojekt (med finansiering från Trafikverket). Per Tunell berättar kort i artikeln om projektet och menar bland annat att den kommersiella delen kanske blir mer av en utmaning än den tekniska. 

Vind och segel kommer att vara en primär energikälla i vissa fall och en sekundär i andra fall i framtiden. Det beror på var och hur man trafikerar. Framtiden är högst troligen mångfacetterad avseende bränsle där exempelvis vind, gas, och elektrobränslen högst sannolikt kommer att användas.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth konstaterar i artikeln att ”Sjöfarten har en nyckelroll i omställningen av transportsystemet. Den har varit underutnyttjad.”

Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström, medverkar också i artikeln.

– Det är väldigt glädjande att denna typ av hållbarhetsprojekt nu fångar samhällets intresse. Jag gläds mycket åt att infrastrukturminister Tomas Eneroth, precis som branschen, ser att sjöfarten har en stor potential. Denna typ av projekt kan vi komma att se mer av i framtiden efter vårens nästan fördubblade forskningsmedlen till Trafikverkets sjöfartsportfölj. Nu ser jag fram emot att regeringen växlar upp ansträngningarna ytterligare för att skapa bättre förutsättnignar för sjöfarten och tillvarata kraften i de hållbarhetssträvande rederierna, säger Rikard Engström.

Läs artikeln här!

Publicerad: 2019-08-09