Svensk Sjöfart i SVT Opinion: Främja fler svenskflaggade fartyg och gynna klimatsmarta innovationer

I SVT Opinion idag presenterar Svensk Sjöfart två förslag för hur vi kan få fler svenskflaggade fartyg: Ett förändrat tonnageskattesystem som gynnar tillväxten av fler svenskregistrerade fartyg och en avgiftsmodellen för farledsavgifter som är mer miljödifferentierad och gynnar klimatsmarta innovationer.

Läs artikeln här.

Publicerad: 2018-06-25